ריפק
Kefir
רשעומו קפומה םימיזנאב רישע הקשמ אוה ריפק
םיעייסמה ,םייתודידי םימזינגרואורקימ תיברתב
ךא ,טרוגויל המוד אוה .םייעמה תביבס ןוזיאל
תויתואירב תונוכת לעבו הנוזת ירמוחב רתוי רישע
.תופסונ
קוקז אוה םהל םילרנימ ,ףוגל םיצוחנה םינובלח ןווגמ ליכמ ריפקה
.B ינימטיו תצובקו

...ריפקה
.תיבב הנכהל לקו לוז
.תורחא תויעבו הדידנק תרטפמ םילבוסל דאמ ליעומ
תליטנ רחאל ,םייעמה תביבס ןוזיאו םוקישב עייסמ
.הקיטויביטנא    
.תוריפ תיחמב ברועמ אוהשכ דחוימב ,ותוא םיבהוא םידלי
.תיעבט הקיטויביטנא שמשמו יעבט עיגרמ
םישישק ,תוקינימ ,ןוירהב םישנ לש טירפתל הלועמ םילשמ
.ןוסיח תכרעמב תויעב םהל םישנאו    
.הזוטקלל תוליבס יא ילעבל םיאתמ
ןפוטפירט ונימאה תצמוח בוליש .תוינויח ונימא תוצמוח וב שי
תא אוה אוה ,וב םויזנגמבו ןדיסב ורשועו (Tryptophan)   
.םיבצעה תכרעמ    
.B12 ןימטיול בוט רוקמ אוה ריפקה

.רקובה תחורא ינפל ריפקה תא ךורצל ץלמומ  

...ריפק תנכה :ואר