ןילוניא
Inulin
ןילוניא והמ
םישרושב היוצמה ,(תוריפ רכוס) זוטקורפ תמימחפ איה ןילוניא
םשל ,תויאופר תוקידבב שמשמ אוה .םינוש םיחמצ תועקפבו
.תוילכה לש ןדוקפית תכרעה

תורוקמ
.(Leek) השירכ
.שלוע
.םוש
הננב
.לצב
.(Wheat) הטיח
.(Agave) הבגא
.סוגרפסא
.קושיטרא

.םיביסב הרשעהלו ןמושל ףילחתכ ןוזמה תיישעתב שמשמ ןילוניא
,ןוזמה םעט תא תרפשמ ,בלח ירצומבו ןמוש ףילחתכ ,ותפסוה
.הפב ותשוחת תאו ומקרמ תא

ןילוניא םיליכמה םידבועמ תונוזמ
.דלוקוש
.תודילג
.טרוגוי
(1).תוגועו םחל
.םינוש תואקשמ
.רקוב ינגד
.האמח
.םיקתממ

.םתוכירפו םמקרמ תא תרפשמ הפאמ ירצומל ןילוניא תפסוה (1)

האופרב ןילוניא
,ךכיפל .ןתשב ולוכ טלפי ,דירול יוריעב ,אירב םדאל ןתינה ןילוניא
.תוילכה דוקפתב הייעב העמשמ םד-תקידבב םירייש תואצמיה
.והבוגו ולקשמל םאתהב ,םדאל םדאמ הנוש ףוגב ןילוניאה תומכ

...םדב תרתונה ןילוניאה תומכ לע עיפשהל םילולעש םימרוג
.(Liver Disease) דבכ תלחמ.בל תלחמ
.ןגמה תטולב תוליעפ תת
.(Adrenal gland) הילכה תרתוי תטולב תוליעפ תת

הרהזא
םג אטבתת וז תושיגר .ןילוניאל רתי תושיגרמ םילבוסה םנשי
חתפל לולע ןילוניאל שיגרה םדא .ןילוניא ליכמה ןוזמ תכירצ תעב 
.קושיטראב עגמ םצעמ תושיגר תועפות 
.המישנ יישקו לועיש ,ףאב םייוריג ,ןורגב תוחיפנ םיללוכ םינימסתה 
.(Skin Test) רוע יניחבת תרזעב השענ הייעבה ןוחביא 

...תושדח - ןילוניא ואר