הימצלקרפיה
Hypercalcemia

.םדב ןדיסה תמר לש תרקובמ יתלב היילע העמשמ הימצלקרפיה

...םימרוג
...םינימסת
...לופיט
 
םימרוג
ןדיסמ ורקיעב יונבה םצעה רמוח לש (היינב תמועל) רבגומ קוריפ
.םדב ןדיסה תיילעל המירגו  
- וא -  
.תוילכב וא יעמב ןדיס לש הגיפס רתי
.ינושאר (Primary Hyperparathyroidism) םזידיאורייתארפ-רפיה
PTH ןומרוהה לש רתי תשרפה תמייק הז בצמב  
וא לודיג בקע סירתה תרתוי תוטולבמ (Parathyroid Hormone)  
.סירתה תרתוי תטולב לש ריפש לודיג/(Adenoma) המונדא  
תוריאממ בקע הימצלקרפיה
.(HHM/Humoral Hypercalcemia of Malignancy)  
 D ןימטיו לש ידמ ההובג המרמ האצותכ תינשמ הימצלקרפיה
.(Surplus/Overdose of Vitamin D/D ןימטיו תלערה/רתי ןונימ)  
תגיפסל תמרוג תכשוממ הפוקת ךשמב D ןימטיו לש תזרפומ הליטנ  
.ךכ בקע רבגומ םצע קוריפו יעמב תרבגומ ןדיס  
.תופורתל תינשמ הימצלקרפיה
.םדל ןדיס רורחישו םצע תגיפסל תמרוג תזרפומ A ןימטיו תכירצ  
השורד וז תכתמ/הפורתב םילפוטמ םיזוחא 10 דע 5 ברקב .םויתיל  
.PTH-ה תשרפה תא אכדל ידכ ןדיס לש רתוי ההובג המר    
.הלק הימצלקרפיהל האיבמ סירתה תטולב לש תוליעפ רתי  
 
םינימסת
םאתהב תונושה ףוגה תוכרעמב םיאטבתמ הימצלקרפיהה ינמיס
.היילעה בצקו הב היילעה לדוג/תמצועל

םיבצעה תכרעמב העיגפ
.(Confusion) לובליב
.ןואכיד
.תויביטנגוק תוערפה
.(Muscle Weakness) םירירש תשלוח
.(Muscle and Joint Aches) םיקרפמו םירירש יבאכ
.(Anxiety) הדרח
.הזוכיספ
.הרכהה ןדבוא ידכ דע (Consciousness) הרכהה בצמב םייוניש
.תושישת

תירלוקסו-וידרקה תכרעמב העיגפ
.םד-ץחל רתי
.ג"קאב QT עטקמ רוציק

תוילכבו לוכיעה תכרעמב העיגפ
.(Loss of Appetite) ןובאית ןדבוא
.(Renal Insufficiency) תוילכ תקיפס-יא
.(Nausia) תוליחב
.תוילכב םינבא תורצוויה
.(Vomiting) תואקה
.(Frequent Urination) ףוכת ןתש ןתמ
.תוריצע
.(Excessive Thirst) םזגומ אמצ
 
לופיט
דירוהל ידכ זפשאתהל הלוחה לע היהי הרומח הימצלקרפיה לש הרקמב
...תועצמאב םדב ןדיסה תמר תא
.םדב םילזונה תמר תאלעהל (Infusion) היזופניא/יוריע
יוריעב תונתינה םיטנופסופסיבה תחפשממ תופורת
 (Zometa) הטמוזו הידרא ןהב ,(Intravenous Bisphosphonates)  
.(Bone Breakdown) םצע קוריפ תוענומה  
רשא ,ןגמה תטולב ידי-לע רצוימה ןומרוה ,(Calcitonin) ןינוטיצלק
ןדיסה תשרפה תא רשפאמו םדב ןחרזהו ןדיסה תומר לע חקפמ  
.םדב ותמר תדרוהו ןתשה ךרד  
.םדב D ןימטיו לש רתיה תעפשה דגנ םילעופה םידיאורטסוקיטרוק
תלוספ קוליסל (Hemodialysis) םדה לש הזילאיד/הזילאידומה
םילופיטל תונעיה-יאו תוילכל קזנ לש הרקמב ,םדהמ ןדיסו תפדוע  
.םירחא