ליפורולכ
Chlorophyll
.םיחמצב םיקורי םילעב אצמנה ,קורי (טנמגיפ) ןעבצ אוה ליפורולכ
יארחא אוה .םדא-ינבב ןיבולגומהל ךרע הווש ,םיחמצב ליפורולכה
.תונושה תומקרה לא הנוזת ירמוחו ןצמח תעסהל
רשא ,שמשה תייגרנא תא טולקל ,ליפורולכב םישמתשמ םיחמצ
הזטניסוטופה ךילהתב םירמומ ריואהמ ןמחפה תצומחת-וד םע
.תומימחפ תרוצב ,ןוזמל םרובע םירמומ (Photosynthesis)
.ןצמח תריצי אוה ,הז ךילהת לש ףסונ רצות
עקרקהמ םינוש םילרנימ חמצב םיטלקנ הזטניסוטופה ךילהתב
.םינלימעו םינובלח ,םינמוש ,םינימטיול םירמומ םהו
.םיביכרמה םתוא לכ תא השעמל לכוא ,םיחמצ לכואה

תואירבו ליפורולכ
תואירב תא רפשמ ,ומד רוהיטל עייסמ ,ליפורולכ ךרוצה םדא
.ולש ןוסיחה תכרעמ תאו ופוג יאת
 
...תללוכ םדאל הרישיה תלעותה
.(ועגפנש םיאת שודיח) םיעצפ יופיר
תודוה ,הימנא ילוחב רופיש .םהוזמ ריוא רוהיט
.ותרזעב ןצמחה תעסה רופישל .םדה-ץחל תנטקה
תומקר שודיח ךות ,םייכינחה תקלדב המחלמב עויס
.םייכינח ימומיד תעינמו תועוגפ
 
.םתדמצהל איבי (תופיטכ) םייניש ןיב ליפורולכ םושיי

םיפיסומ ןכלו תוקהבומ תוילאירטקב-יטנא תונוכת ליפורולכל
.תקלד ידגונל דחוימב ,תופורת לש בחר חווטל ותוא

.םויב ג"מ 200 דע 100 :רגוב םדאל ץלמומ ןונימ
 

שמשמו יעבט תוחיר לרטנמ אוה ליפורולכ
.המישנ יננערמו םייניש תוחשמ ,הפ ימב