תינגורולכ הצמוח
Chlorogenic Acid
יוצמה ,יעבט (Phenolic) ףרש/ילונפ רצומ הניה תינגורולכ הצמוח
(Dicotyledonous plants) םייגיספ-וד םיחמצ לש תוריפבו םילעב
.םיחמצב םירמוחה ףוליח ךילהתב בושח דיקפת תלעבו
,המדא-יחופתב היוצמו המצוע בר טנדיסקוא-יטנא הווהמ איה
.קושיטראה ילעבו הפק ילופב
הנקמש איה ,דבלב ןטק ביכרמ הווהמ איהש ףא ,תינגורולכ הצמוח
,םינוש תוריפ יצימ ןייפאמה ינצקועהו רמה םעטה ביכרמ תא
.ץעה-יחופת רדייס ,ומכ
רישכמכ תינגורולכה הצמוחב שמתשהל םירקוח םיסנמ הנורחאל
תינגורולכה הצמוחהש חכוה .סדייאו תרכוס ,ןטרס תולחמב לופיטל
םיטנדיסקואה דחא ,(Peroxynitrite) טירטיניסקורפ דגנ הליעי
תויביטרנגדוריונ תולחמ ,בל תלחמל רושקה ,רתויב םיקיזמה
.תויתקלד תולחמו (Neurodegenerative diseases)
הניטקמ ףאו תענומ תינגורולכ הצמוחהש וליג םירקחמ
,(Precancerous lesions) ןטרס תלחמ לש םימידקמ םיעצפ    
.םישורבכעב סגה יעמב    
תינגורולכה הצמוחהש ,ךכ-לע םיזמרמ םירחא םירקחמ
לאיצנטופ השילחמו תוינגויצרק תובוגת תעינמב תעייסמ    
.(םינטרסמ) םיינגויצרק תויהל םימיוסמ םילקימיכ לש    
המחלמב קושיטראה ילעב שומישה תא ןחבש רקחמ
תוסיוב תעייסמ תינגורולכה הצמוחהש אצמ ,תרכוסב    
המרה תנכס תא תענומו הזוקולגה לש םירמוחה ףוליח    
.תרכוס ילוחב העיפומה ,הזוקולגה לש ההובגה