CT - בשחוממ (יפרגומוט) קרוס
 Computed Tomography (CAT scan)
?והמ CT רישכמ
CT
,הקידב ךילהתו רישכמ אוה ,CT-ה קרוס
,םוליצ תויוז רפסממ ,םיבר םימוליצ בלשמה
םשל ,בושחימ תייגולונכט םע ,ןגטנר-ינרקב
תוסורפ וא) ךתח ימוליצ לש תוימדה תלבק
.(תומרגומוט =

תורורב תואצותהו תוירעזמ הנירקה תויומכ
.ןגטנר םוליצב רשאמ רתוי הברה תוטרופמו
תומכ תדידמ לע ססבתמ הלועפה ןורקיע
,תונושה תומקרה ידי-לע תגפסנה הנירקה
.קדבנה רוזיאב
 
םישומיש
(Aneurysm) תצרפמ ,חומב (Tumor) לודיג םויק תקידבו
,םיקזח שאר-יבאכמ םילבוסב דחוימב ,(Bleeding) םומיד וא     
ץבש רחאל רצק ןמז  דחוימב ,(Blood clot) .םד-ישירק     
.העיצפ וא     

םילוחב ,(Brain cavities/Ventricles).חומ יללחב הייפצ
,(Hydrocephalus) סולאפצורדיה :שאר תמייממ םילבוסה     
.םייפאה םיסוניסב םירחא םייוניש וא תקלד םויק תומיאל     

חומ ןטרס לש םירקמב ,הנירקב לופיט ןונכיתב רזע
.חומהמ היספויב תליטנל רזעו םירחא ןטרס.יגוס וא     


,תומצעבו תוכר תומקרב קזנה תדימ רותיא
ומכ ,השק תינפוג העיגפ  רחאל דחוימב     
.הנואת     
םיאצמימ
הנבמה לש םירורבו םיטרופמ היימדה ימוליצ קפסמ CT-ה רישכמ
.(קדבנה ףוגה רוזיאב) םירביאו ןמוש ,םירירש ,תומצע :קרסנש
 
ךילהתה
,תידירו ךות הקירז הקידבל םדוק ,תנתינ םימיוסמ םירקמב
לולע הז רמוח .ידוגינ רמוח הווהמה ,דוי ליכמה ןעבצ הליכמה
,הפב יתכתמ םעט ןכו הקמסהו הלק םוח תשוחת םורגל
.תוקד רפסמ ךשמל
.תועש המכ ךשמל דרגל ךרוצו החירפ םורגי רמוחהש  םג ןכתי
.יתפורת לופט תרזעב העפותה לע לקהל ןתינ
,םד-ילכב רתוי הבוט הייפצ םשל ,השגדה רשפאמ הקירזה ןתמ
.(םילודיג ומכ) םיניקת יתלב םיבצמ וא םירביא
!הקידבל םדוק ,ךכ לע חוודל דויל יגרלא רשא קדבנ לע

,תופורתל תויושיגר :קדובל קפסל קדבנה לע ותוא ףסונ עדימ
יא ,הצופנ המוליימ ,המתסא ומכ ,תולחמ לש ןמויקו תויגרלא
לע ןכו ןגמה תטולב וא (Kidneys) תוילכה ,בלה לש םירדס
.(Glucophage) 'גאפוקולג הפורתב שומיש לע דחוימב ,תרכוס

.רבועל הנירקה רועזימ םשל ,הבצמ לע חוודל הרה השיא לע

היהיש יאדוול בורק ,ןטבה לש CT עוציבל םדוק תועש רפסמ
ראתמה יוק תשגדהל ,(Barium) םויראב תסימת םוגלל ךרוצ
.םייעמה לש

לוגע חתפ ךותל קילחמה ,דחוימ ןחלוש יבג לע בכוש קדבנה

ךות ,םינוש םינוויכמ ,תוחלשנ ןגטנר ינרק .רישכמה לש לודג
ףוגה עסמ ידכ ךות ,קדבנל ביבס ןגטנרה רישכמ בוביס ךות
.חתפ ותוא ךרד
דבעמה ,בשחמה לא םתוא םינפמו ולא תותוא םיטלוק םיאלג
.גצה לע ךתח תונומת םהמ רצויו םתוא

רוזיאה לש תיברימ תוביצי השורד םהב ,םימיוסמ םירקמב
שאר קזחוי ,ףאה לש םיסוניסה תקירס ןמזב ומכ ,ןחבנה
.דחוימ ןקתמ תרזעב קדבנה

.רישכמהמ שורשירו קותקית תולוק ועמשי ךילהתה ןמזב

.תושורדה תוימדהה רפסמ תולתב תוקד 4510 ךרוא ךילהתה
 
תואצות
,םהל םד תקפסא רדעיה לע םיעיבצמ הנומתב םיהכ תומוקמ
.ץבש לש הרקמב ומכ ,המיסח בקע
 
תונורסחו תונורתי
.MRI רישכמב הקידבמ הברהב הלוזו הרצק CT-ה תקידב
.תוחפ טרופמו קיודמ CT-ה רישכמ ,MRI-ה רישכמל האוושהב
.(Meningitis) חומה םורק תקלד רותיאל ויד שיגר וניא רישכמה