םונילוטוב ןלער
Botulinum toxin
.(Neurotoxin) םיבצע לערכ לעופה ,ןובלח אוה םונילוטוב ןלער
בקע החפנתהש םירומיש תספוק איה ,םוי םויה ייחמ ,ךכל המגוד
(Botulism) ןוזמ תלערה יהוז .הז ןלער רצונ הב ,תיקדייח תוליעפ
!החופנ םירומיש תספוקב שמתשהל ןיא ןכלו
םירירשל םרוביח םוקמב ,םיבצעה תוצק ןיב ץייח רצוי םונילוטובה
תלועפ תא ךכב ענומו

האופרב םונילוטוב
הרוצב ,(Botox) סקוטוב הנוכמה ,הז ןלער תונוכת םילצנמ האופרב
 ...ומכ תויעבב לופיטל ,רתויב תללודמ
.(Spasticity) תויתיווע
,(Focal dystonia) דקוממ םירירש חתמ
.(Writer's cramp) םירפוס תיווע ומכ   
,(Regional dystonia) ירוזא םירירש חתמ
.(Cervical dystonia) יראווצ םירירש חתמ ומכ   
 
בקע ,םהלש רתי תוליעפ תעינמ וא םירירשה לורטינ םשל השענ רבדה
.ףוגב רביא וא רוזיא תוויע םתמירג וא תידימת תוצווכתה
.רירשל תורישי ללודמ ןלער תקרזה ידי-לע השענ לופיטה
סקוטובב םילפטמ םהב םירקמל תואמגוד
.םיתוועמו תיקלח םינפה םיקתושמ הב ,Bell's palsy תלחמ
,תחא ןיע לש תינוצר יתלב המיצע םרוג רבדה   
.דועו תתוועמ הכילה ,הפה תוויע   
.(Facial wrinkles) חצמו םינפ יטמק תקלחה
...םיאבה םידוקפיתב ,עבונ רופיש היהי ןלערה תקרזהל
.תויתעונת םוחת
.תוימוימוי תולועפ עצבל תלוכי
.םירחאב תולת יאו תויאמצע רתי
.רביאה םוקימב רתי תוחונ
.תודיינ
.הארמ
.העפוה

.תוביצי
.הכילה תוריהמ
.םיבאכ תתחפה
.הניש תוכיא
.םייפגב שומיש
.םילופיטב תודימע
.המלחהב רופיש

ךא ,םישדוח רפסמל תחא ןלערב לופיטה לע רוזחל שי ללכ-ךרדב
יד םהב ,יאופר לופיט בקע ומרגנש תועפותב ומכ ,םירקמ םנשי
.דיחי
רשא ,תיסחי תולק ,יאוול תועפות רפסמ תויהל תולולע לופיטל
.םימי רפסמ רחאל תומלענ

יאוול תועפות
.ךומנ םוח
.תופייע תמרוגה ,רירשה תלוכיב התחפה
תידיסוקילגונימא הקיטויביטנא תלועפ שוביש
.(Aminoglycoside antibiotics)  
תוירירש-וריונ תוערפהמ םילבוסל הערפה
.(Neuromuscular junction disorders)  
.(הרידנ העפות) רוע תחירפ

תושדח
2002 ראורבפ
שאר יבאכו הנרגימל סקוטובה תוליעי
לופיטב םונילוטובה ןלער לש ותוליעי תא וחיכוה םירקחמ רפסמ
םהב ,תונוש החלצה תומרב ,םינוש םיגוסמ שאר יבאכו הנרגימב
חתמ בקע שאר יבאכ ,(Cluster headaches) םייררצמ שאר יבאכ
םיינורכ םיימוי שאר יבאכו (Tension type headache) ירירש
ךרדבש ,םיישקע שאר יבאכב רבודמ .(Chronic Daily Headache)
.תוענומ תופורתל בטיה םיביגמ םניא ללכ

2002 יאמ
ןתשה תיחופלש תויעבל סקוטוב תוקירז
סקוטוב תוקירזש וליג ב"הרא University of Pittsburgh ירקוח
לע רתי הליעפה ןתש תיחופלשמ םילבוסה םישנאל רוזעל תויושע
הכפושב וא תיחופלשב תוקירז ולבקש 50 ךותמ ,שיא 41 .הדימה
.ןתש ןתמב הגלבהה יא תקספה וא התחפה לע וחווד
םינימסתב הלקההו הקירזה תלבקמ עובש ךות השגרוה הבטהה
.םישדוח 6-כ הכשמנ

2002 טסוגוא
הפקתמ ינפמ הנגה
וחתפ ב"הרא וקסיסנרפ ןס University of California ינעדמ
םא וינפב ןנוגתהל היהי ןתינש ךכ ,םונילוטבה ןלער דגנ םינדגונ
.(Biological weapon) תיגולויב הפקתמב קשנ שמשי אוה

2003 סרמ
סקוטובל םיפסונ םישומיש
...ומכ ,סקוטובל םיפסונ םישומיש םינחוב םינוש םירקחמ
.(Stroke paralysis) ץבש בקע קותיש
.הנרגימ
.(Facial tics) םינפ תויווע
.(Stuttering) םוגמיג
.ןותחת בג יבאכ
.ןתש ןתמב הגלבה יא
.(Tennis elbow) םיאסינט קפרמ
.(Writer's cramp) םירפס תיווע
.(Carpal tunnel syndrome) דיה ףכ תרהנמ תנומסת

תשלחה ךות ,לוכיעה תכרעמב םיביכ תעינמ תורשפא םג תנחבנ
.טשול הביק תצמוח רבעמ םיצלאמה םירירשה

2003 סרמ
הפיאשב ליער םונילוטבה ןלער
הלערה דגנ ןוסיח חתופ Infection and Immunity-ב חוויד יפל
.םונילוטבה ןלער תפיאשמ האצותכ

2003 לירפא
המצוע בר םיבאכ ךכשמ
Centre for Applied Microbiology and Research-מ םירקוח
םע (Coral tree) םיגומלאה ץעמ ןובלח לש בולישש וליג הינטירב
.םיינורכ םיבאכב לופיטל ליעוהל יושע ,סקוטוב
עיפשמ וניאו דבלב ,באכ לש בצע יאתל רשקנ םיגומלא ץעמ ןובלחה
.תורחא תושוחת לע
ותעפשה רשא ,(Morphine) םויפרומה לש וזמ ףא הליעי ותלועפ
.םימי 9 דע תכשמנ בולישה תעפשה .תועש רפסמ רחאל הגומנ

.New Scientist

2005 רבמטפס
ןוזמב םינלער יוליג
השדח הטיש וחתיפ הינטירב George Mason University ינעדמ
וב תרתאמה ,וז הריהמ הטיש .רמושמ ןוזמב םינלער יוליגל הריהמו
םונילוטוב ןלערו (Staphylococcal toxin) סוקוקוליפטס ןלער תינמז
.קושל ותאיצי ינפל ,ותקידבו ןוזמה רוציי ךילהת תא זרזת
.Applied and Environmental Microbiology