רוב תצמוח יחלמו סקארוב ,תירוב הצמוח
Boric Acid, Borax & Borates
.תוירטפו םיקרח תליטקל תשמשמ טרוב/סקרוב/תירוב הצמוח
.תוחלה תחיפס ךות ,שוביי לע תססובמ התלועפ
.םילפטמ וב םרוגה תא תשביימ איהש ךכב תלטוק איה
 
.ןטרסמ רמוח ,ןסרא ץוצמק תירובה הצמוחב

תירוב הצמוח תקבא
היושע איה םיתיעל) עבצו חיר תלוטנ תירוב הצמוח תקבא
,םיקקמ תליטקל תשמשמ איה .תכלכלמ הניאו (הנבנבל תויהל
.(תיב קרח) ףסכ יגדו םישוערפ ,םיטימרט ,םילמנ
.תועש ךות םיתמו הנממ םיגפוס ,הקבאה ךותב םירבוע םיקרחה
 
תוירטפו םיקרח
םישמתשמ םהב ,םיחתפבו םירבעמב הקבאה תא רזפל שי
.ולא םיקרח
םישוערפ
תונשי/תוענ םהילע תולצחמ/םיחיטש לע הקבא תא ורזפ
.דמחמה תויח

תא ורזפו קבא באוש תועצמאב בטיה ובאש םושייל םדוק
.ץירח לכלו םיביסה ןיב רודחתש ךכ ,הקבאה
שירבהל שי ,םושייה רחאל ,ןיעל תיארנו הרתונש הקבא
.םיביסה ךותל הרזח
 

אצמנ ,םיקקמ לע תירובה הצמוחה תעפשה תקידבב
תריפס תדירי תמרוג איה ,שובייה תנוכת לע ףסונבש
תובקנב תויציבה תוחתפתה תקספה ,םירכזב ערז
.תירבוע תוחתפתה תריצעו

,תועובש 3 ךשמב הקבאה תא ריאשהל שי ,תיבטימ תוליעפל  
 .הפוסיאל םדוק  
 
םיפסונ םישומיש
תוחתפתה ענומ תירוב הצמוחב ץעב לופיט .ץע רומיש  
.המחו החל הביבסב אצמנ אוה רשאכ ,וב תוירטפ  
 
םימב תירוב הצמוח לש הלוהמ הסימת .םייאופר םישומיש  
.םייניעל הפיטש ימו לק יוטיח רמוח תשמשמ  
 
תורהזא
...םורגל הלולע תירוב הצמוחל רועה הפישח  
עגממ רוע תקלד ומכ ,תויוצר יתלב רוע תובוגת
.(Contact dermatitis)   
תושקתהו תובעתה .(Hyperkeratosis) תונרקתה רתי
.תינוציחה רועה תבכש   
 
תוליערל םימוטפמיס  
.הרק העיז .תוליחב
המישנ רצוק .תואקה
.(Dyspnea) .לושליש
םירירש תשלוח .שאר יבאכ
.(Muscular debility) העילב תייעב
.הכומנ ףוג תרוטרפמט .(Dysphagia)
.בל תשלוח .(Coma) תמדרת
.(Cyanosis) ןולחיכ תינש תיומד החירפ
.(Scarlatinal eruption)