םטרפסא
Aspartame
לש הכומנ הלוכת לעב ,יתוכאלמ יתנוזת קיתממ אוה םטרפסא
םיגתומ תומש תחת רכומ אוה .רכוסל ףילחת הווהמה ,תוירולק
.(NutraSweet) טיווסארטוינ םהב ,םינוש

תיטרפסא הצמוח :ונימאה תוצמוחמ בכרומ םטרפסא קיתממה
.(Methanol) לונתמו (Phenylalanine) ןינללינפ ,(Aspartic acid)
.תוינטקבו רשבב ,בלחב תויוצמ ולא ונימא תוצמוח
.תוקריבו תוריפב יוצמ לונתמה

םילכאמב ,םייטטאיד תואקשמב רכוסל ףילחת שמשמ םטרפסא
הסיעל-ימוגב ,ואקק תובורעתו טרוגוי ,ןיטל'ג ,גנידופ ומכ
.םידליל םינימטיובו
תיאקירמאה תופורתהו ןוזמה תושר ידי-לע שומישל ורושיא םע
םידגנתמ םיבר תאז םע .םיבר ידי-לע הכרבב לבקתה אוה (FDA)
םידלומ םימגפ ,תויגולוריונ תוערפה תמירגל ששחמ וב שומישל
.תוומ וליפאו

,תינקירמאה תופורתהו ןוזמה תושר םעטמ ,חונמה םילערה החמומ
םיפתתשמה דחא היה (Dr. Adrian Gross) סורג ןאירדא ר"ד
רצומהש ונמזב ןעט הז החמומ .1975-ב שדחה רצומה תקידבב
םיאצממהו םיכילהתה לש תואנ דועית השענ אלו ןוכנ ךרעוה אל
תועיפשמה תודבוע השעמל ורתסוה ,ךכ בקעו םינרצייה ידי-לע
עיפשהל היה יושעש רבד ,םטרפסאב שומישב יתוחיטבה םרוגה לע
.תופורתהו ןוזמה תושר ידי-לע הז רצומב שומישה רושיא לע

,Washington University-מ (Dr. John Olney) ינלוא ןהו'ג ר"ד
וכרענש תונויסנש ןעט ,רטאיכיספו םיבצע תולחמל עודי החמומ
,ולא םייח-ילעבב ,חומ ילודיג לש ההובג תוחיכש וליג ,תודלוחב
.םייתנש ךשמב םטרפסאב ונזוהש

(Dr. Russell Blaylock) קוליילב לסאר ר"ד םיבצעה חתנמ ירבדל
>םתומל םיליבומו חומב בצע יאתל םייוריג םימרוג םטרפסא יביכרמ
.תונוש תוגרדב םיקזנ תמרוגה הלועפ ,ולא םיאת לש
.'םידלומ םימגפ םורגל הלולע ,ןוירה תעב םייטרפסא תכירצ'-ו

סזלא סיאול ר"ד םידלי תאופרל תיחמומה םג תכמות וז העידב
ןינללינפה הירבדל .Emory University-מ (Dr. Louis Elsas)
.ילכש רוגיפ םרוגו היילשב זכרתמ

75%-ל יארחא ןוזמ יפסותב םטרפסאה ביכרמש ,םינימאמ םיבר
.הז ףסותל תוילילשה תובוגתהמ

רשקל השק ןכרצלש הדבועל בל ומש םיאפורהו םירקוחמ םיבר
ןוויכ ,םרוג אוהש תוילילש תועפותל םטרפסא תכירצ ןיב
תובר תולחמ לש םימוטפמיס םיריבגמו םימוד םימוטפמיסהש
,הצופנ תשרט ,תרכוס ,(Epilepsy) הליפנה תלחמ ומכ ,תורחא
.תופסונ תובר תולחמו ןוסניקרפ תלחמ ,רמייהצלא תלחמ

םינש 8 ךשמב רשאל הברס תינקירמאה תופורתהו ןוזמה תושר
תויחב ופצנש חומ ילודיגו תותיווע בקע םטרפסאב שומישה תא
.וב שומישה בקע ,הדבעמ
.םטרפסאב שומישה תא לע-תוכמס תלעב הדעוו הרשיא ףוסבל

אוה 1996-בו םיזגומ תואקשמב םטרפסאב שומישה רשוא 1983-ב
.ןוזמ יגוס לכב שומישל רתומ רמולכ ,יללכ קיתממכ רשוא

וזו חומב הימיכה תא הנשמ םייטרפסאהש ריבסמ רמאמ
תמר תא הנשמ אוה .תושק תותיוועל םרוג אוהש הביסה
.חומב (Dopamine) ןימאפודה
אוה .תרכוס ילוח לע םטרפסאה תעפשה דחוימב הרומח
רצבנש ןוויכו הטילשמ תאצל םמדב רכוסה תמרל םרוג
לובסל םהמ קלח לולע ,שדחמ וילע טלתשהל םיאפורהמ
.תוומו תמדרתמ ףאו השק ןורכיז ןדבואמ

םטרפסאב ונימא תוצמוח יתשש ךכמ עבונ ןורכיזה ןדבוא
,םינובלחב תויוצמה ונימאה תוצמוח ראש אלל ,תווהמ
.םיבצע לער


הירונוטקלינפו םטרפסא
(Phenylketonuria - PKU) הירונוטקלינפ תיטנגה הלחמב םילוחה
ןינללינפ ונימאה תצמוח תא יוארכ דבעל םילגוסמ םניא
ליבגהל םהילע ןכלו םטרפסאב ביכרמ הווהמש (Phenylalanine)
.ןוזמהמ ותכירצ תא

תכירצ םג ומכ ,םיזוגאובלח ,רשב תכירצ ליבגהל ולא םילוח לע
.םטרפסאב םיקתוממ םילכאמ

תיות יבג-לע עיפוהל רבדה לע ,םטרפסא ליכמ ןוזמ רצומ רשאכ
.התזיראל דימצהל ןרציה לע התוא ,םיביכרמה תמישר