רגא רגא
Agar Agar
ףילחת אוה ,(Kanten) ןטנאק ןפיב הנוכמה ,(רגא וא) רגא רגא
רפסממ קפומ רגאה .יחהמ קפומה ,(Gelatine) ןיטל'גל ינוחמצ
(Gracilaria/Sphaerococcus euchema) הירליסרג :תומודא תוצא
  ,(Gelidium/Gelidium purpurascens) םוידילגו ףוס םיב היוצמה
.הלי'צו היסא חרזמב הרוקמש

תונוכת ,םיתיתפ וא הקבאכ רכמנה ,רגא רגאל
(Thickening) יוביעו (Gelling) תושרקתה
םיאפקמ ,תוביר תנכהב תושמשמה ,תוניוצמ
.תודילגו םירמושמ םיקרמ ,םיקתממ ,(יל'ג)
רגאה לש השירקה תונוכתל יארחאה ביכרמה
.המצוע בר שירקמ רמוח ,(Glose) סולג אוה
 
רגא רגאב ןיטל'ג תרמה
.םעט אלל ,ןיטל'ג לש ההז תומכל ףילחת שמשמ הקבאכ רגא רגא
.םיתיתפ ףכל הקבא תיפכ הווש ,תומכ תניחבמ
לש תויסיסב/תויצמוחה תמרמ עפשומ רגא רגאה תושרקתה רשוכ
,הדש תות ומכ ,םיצומח ולאש לככ .ומע םיבברעמ םתוא םירמוחה
.רגא לש רתוי הלודג תומכ שרדית
םימיזניא םיליכמה תוריפ וא יוויק ומכ ,דחוימב םיצומח תוריפ
דלוקוש ןכו קסרפאו וגנמ ,תוירט םינאת ,סננא ומכ ,ל'ג יקרפמ
.ל'גל ללכ ורשקתי אל דרתו

הקבא תויפכ 2 םישורד ,םילזונ ל"מ 600-מ קצומ אפקמ תלבקל
.רגא רגא םיתיתפ תופכ 2 וא
תוקד 15 דע 10 ךשמ םילזונב רגא רגאה תא תורשהל שי הליחתב
,הנטק שא לע השיחב ךשמה ךות ,החיתרל הגרדהב לכה איבהל זאו
.רמוחה לכ תסמהל דע

וסימהל ףאו רגאה תא שדחמ לשבל ןתינ ,ליגר ל'גל דוגינב
.םימ טעמ ופיסוה ,ידמ קצומ אפקמה םא .שדחמ

 .טרוק ילרנימו ,דויב רישע אוה .עבצו םעט ןיא ורוקמב רגאל
.לק לשלשמ אוה
.שירקהל ידכ הכומנ הרוטרפמטל קוקז וניא רגא ןיטל'גל דוגינב
ןובלחה תלוכת בקע ,תאז םע .רדחה תרוטרפמטב שחרתי רבדה    
.ררקמב רמגומה רצומה תא קיזחהל ץלמומ ,וב    

םייאופר םישומיש
...ב לופיטל שמשמ רגא רגאה
עייסמ רגאה .םייעמה ירירש ןויפר אוה הל םרוגהשכ ,תוריצע
.וילא םילזונ תחיפס ךות (הדרגס הרקסק בולישב ללכ-ךרדב)    

.בלח וא ירפ םע ובוברע ידי-לע השענ םושייה
.איהש תומכ הקבאב ,הז ךרוצל שמתשהל ןיא