רגא רגא
Agar Agar

אוה ,(Kanten) ןטנאק ןפיב הנוכמה ,(רגא וא) רגא רגא
.יחהמ קפומ רשא ,(Gelatine) ןיטל'גל ינוחמצ ףילחת

...תומודא תוצאמ קפומ רגא רגאה
(Gracilaria/Sphaerococcus euchema) הירליסרג
.ףוס םיב היוצמ רשא  
...ו
(Gelidium/Gelidium purpurascens) םוידילג
.הלי'צו היסא חרזמב הרוקמש  

,םיתיתפ וא הקבאכ רכמנ רשא ,רגא רגאה
(Gelling) תושרקתה תונוכת לעב אוה
תושמשמה ,תוניוצמ (Thickening) יוביעו
,(Jelly) יל'ג/םיאפקמ ,(Jam) תוביר תנכהב
(Soups) םיקרמ ,(Sweets) םיקתממ
.(Ice cream) תודילגו םירמושמ

אוה השירקה תונוכתל יארחאה ביכרמה
.המצוע בר שירקמ רמוח ,(Glose) סולג


רגא רגאב ןיטל'ג תרמה
,ןיטל'ג לש ההז תומכל ףילחת שמשמ הקבאכ רגא רגא
.םיתיתפ ףכל הקבא תיפכ הווש ,תומכ תניחבמ .םעט אלל

תויצמוחה תמרמ עפשומ רגא רגאה לש תושרקתה רשוכ
ולאש לככ .ומע םיבברעמ םתוא םירמוחה לש תויסיסבה וא
.רגא לש רתוי הלודג תומכ שרדית ,הדש תות ומכ ,םיצומח

םימיזנא םיליכמה תוריפ וא יוויק ומכ ,דחוימב םיצומח תוריפ
(Peach) קסרפאו וגנמ ,תוירט םינאת ,סננא ומכ ,ל'ג יקרפמ
.ל'גל ללכ ורשקתי אל דרתו דלוקוש ןכו

תויפכ 2 םישורד ,םילזונ ל"מ 600-מ קצומ אפקמ תלבקל
.רגא רגא םיתיתפ תופכ 2 וא הקבא
דע 10 ךשמ םילזונב רגא רגאה תא תורשהל שי הליחתב
ךשמה ךות ,החיתרל הגרדהב לכה איבהל זאו תוקד 15
.רמוחה לכ תסמהל דע ,הנטק שא לע השיחב

שדחמ רגא רגאה תא לשבל ןתינ ,ליגר ל'גל דוגינב
ופיסוה ,ידמ קצומ אפקמה םא .בוש וסימהל ףאו
.םימ טעמ

.טרוק ילרנימו ,דויב רישע אוה .עבצו םעט ןיא ורוקמב רגאל
.לק לשלשמ אוה
ידכ הכומנ הרוטרפמטל קוקז וניא רגא רגאה ןיטל'גכ אלש
,תאז םע .רדחה תרוטרפמטב םג שחרתי רבדה .שירקהל  
רמגומה רצומה תא קיזחהל ץלמומ ,וב ןובלחה תלוכת בקע  
.ררקמב  

םייאופר םישומיש
...ב לופיטל שמשמ רגא רגאה
.םייעמה ירירש ןויפר אוה הל םרוגהשכ ,תוריצע
ךות (הדרגס הרקסק בולישב בורל) עייסמ רגא רגאה 
.וילא םילזונ תחיפס 

.בלח וא ירפ םע ובוברע ידי-לע השענ םושייה 
.איהש תומכ הקבאב ,הז ךרוצל שמתשהל ןיא 

.