ןיסקוטלפא
Aflatoxin
?םהמ םיניסקוטלפא
תוירטפ 2 ידי-לע םירצוימה םינלער תצובק לש םש אוה ןיסקוטלפא
Aspergillus flavus :(Mycotoxin) ןוזמב (Mold) שבוע (Fungi)
.םלוכמ קזחל בשחנ Aflatoxin B1 ןלער .Aspergillus parasiticus-ו

בחר ןווגמב יעבט ןפואב םייוצמ ולא םינלער
-ילעבו םדא תכירצל םידעוימב ןוזמ ירצומ לש
הרוטרפמטו תוחל יאנתב םיחתפתמו םייח
.םייד םיהובג
.וירחא וא ףיסאה ינפל םייאלקח םילוביב עיפוהל םילולע םיניסקוטלפא
.תוינטקבו םיערזב ,סריתב ,םיזוגאב עיפוהל םילולע םה

הרפה .םירחא םייח-ילעבלו רקבל םינגדמ םיטלקנ םיניסקוטלפאה
.וירצומו בלחל ףוסבל עיגמ הזו M1 ןלער-ל B1 ןלער תא הריממ

תולומרופב םיאצמנ םה רשאכ דחוימב םיגיאדמ םיניסקוטלפא
.תוטועפל תונתינה בלח
.דבכה ןטרסל ףא םורגלו (Liver) דבכב עוגפל לולע ןיסקוטלפא

הדידמ
םרופורולכב ובוברע ידי-לע תישענ ןוזמב םיניסקוטלפאה תומכ תדידמ
תא םידאמ .ןוזמהמ םינלער ץלחמה ינגרוא סיממ ,(Chloroform)
,(Chromatograph) ףרגוטומורכ תרזעב םיקדוב רתונה תאו הסימתה
.היביכרמל תבועת דירפמה רישכמ

םוח יאנתב םינסחואמה םינטובב חתפתהל םילולע םיניסקוטלפא
,בלחב םג ומכ ,ךלמ יזוגאבו יבלח קוטסיפב ,ןאקפ יזוגאב ןכו תוחלו
.םינילבתבו היוס ילופב ,םינגדב
לש תונוש תויומכ םהב ואצמ ,ב"הראב ושענש ,םינטוב תאמח תוקידב
,םוקמב וב הנכוהש וזב ואצמנ רתויב תוהובגה תויומכה .ןיסקוטלפא
.דראילימל תודיחי 20 דע איה תרתומה המרה .עבט תויונחב