תושדח - הרוטקנופוקא
Acupuncture - News
דש ןטרסב לופיט תועפותל 'קנופוקא
ןוירהה ירועיש הלידגמ הרוטקנופוקא
תואקהו תוליחב דגנ הרוטקנופוקא
הנרקה בקע הפ שבויל הרוטקנופוקא
םיינורכ בג יבאכל הרוטקנופוקא
דש ןטרס ינימסת דגנ הרוטקנופוקא
םוח ילג לע הליקמ הרוטקנופוקא
תורה םישנב ןואכיד דגנ 'קנופוקא
תינווינ םיקרפמ תקלדל 'קנופוקא
היגלאימורביפב לופיטל 'קנופוקא
ןותחתה בגב םיבאכל 'קנופוקא
ינווינ ןורגישל הרוטקנופוקא
היצנמיד ילוחל הרוסרפוקא
בג יבאכ דגנ הרוטקנופוקא
היירפה תרפשמ הרוטקנופוקא
תיפוג-ץוח היירפהל הרוטקנופוקא


...הרוטנופוקא ואר
 
2004 רבמבונ
תינווינ םיקרפמ תקלדמ םילבוסל הרוטקנופוקא
לש םבצמ תא רפשל יושע תופורת םע דחי הרוטקנופוקאב שומיש
רפשלו םירביא תוחישקו םיבאכ םהב תיחפהל ,ינווינ ןורגישב םילוחה
.םהייח תוכיא תא

תובקעב דרפס Pain Treatment Unit ירקוח ולעה ולא םיאצממ
תינווינ םיקרפמ תקלדמ םילבוסה םישנא 88-ב וכרע םה ותוא יוסינ
,הרוטקנופוקא לש םתוליעי ןיב וושיה םה .םייכרבב (סיטירתראואיטסוא)
.(המד) ובצלפו תויתקלד-יטנא תופורת

British Medical Journal


2006 ינוי
היגלאימורביפב לופיטל הרוטקנופוקא
רטס'צור Mayo Clinic College of Medicine-מ םירקוח ירבדל
,היגלאימורביפב לופיטל הליעי ךרד הניה הרוטקנופוקא ב"הרא
.תודרחו תושישת לש םימוטפמיסב דחוימב

וקיפה הז לופיט וסינש םילפוטמהמ 90%-מ הלעמל םירקוחה ירבדל
םילופיטהמ ושאונש םילפוטמ 25 ופתתשה וב ,רקחמב .תלעות ונממ
ןיב וושיה םירקוחה ,הרקב תצובקכ שיא 25-ו האופרב םילבוקמה
רקחמה תליחת רחאל שדוח תאז ,תוצובקה 2 יבגל לופיטה תואצות
.םישדוח 7 רחאלו

Mayo Clinic Proceedings


2006 רבמטפס
ןותחתה בגב םיבאכב לופיטל הליעי הרוטקנופוקא
םירגובמ 241 ופתתשה וב ,הינטירב University of York-ב רקחמב
םיפתתשמה ורבע םייתנש ךשמנ רשאו ןותחת בג יבאכמ םילבוסה
.הרוטקנופוקאב לופיט וא לבוקמ לופיט
.םבצמב יתועמשמ רופיש ווח הרוטקנופוקאב לופיט ורבעש ולא יכ אצמנ
.יתפורתה לופיטהמ רתוי רקי הרוטקנופוקאב לופיט יכ םג ררבתה

British Medical Journal


2006 רבוטקוא
ךריבו ךרבב ינווינ ןורגיש ילוחל הרוטקנופוקא
יבאכב הטילשל רתויב םיליעי יתרגש לופיט תפסותב הרוטקנופוקא
.םישדוח 6 ךשמב הכשמנש הלקה ,םייכריבו םייכרבב ינווינ ןורגיש

הינמרג ןילרב Charite University Medical Center-ב רקחמב
םיינורכ םיבאכמ םילבוסה ,הלעמו 40 ינב ,םילפוטמ 3,633 ופתתשה
הרוטקנופוקאב םילופיט 15 שיא 357 ולבק םכותמ,םייכריב וא םייכרבב
.יתפורתה לופיטה ךשמה לע ףסונב ,םישדוח 3 ךשמב

Rheumatism & Arthritis


2007 ראורבפ
היצנמיד ילוחב תונפקות תככשמ הרוסרפוקא
לופיט יכ וליג ןאווייט National Yang Ming University-מ םירקוח
תודונתה בוצייב עייסל יושע הרוסרפוקא תועצמאב היצנמידמ םילבוסב
.תובורק םיתיעל םילבוס םילוחה םהמ חורה יבצמב
.תודוקנ 19-ב הדרחה תומר וחנצ םייעובש ןב לופיט רחאל
 

 תועצמאב לופיט אוה (Acupressure וא Accupressure) הרוסרפוקא
רוקידה תודוקנ לע תוקד 2-כ ךשמב לעפומה ג"ק 5 דע 3 ןב ץחל
.הרוטקנופוקאב תושמשמה

Journal of Clinical Nursing


2007 רבמטפס
תולבוקמ תופורתמ רתוי בג יבאכל ההבוט הרוטקנופוקא
םילופיטה רשאמ רתוי ליעי הרוטקנופוקא תועצמאב בג יבאכב לופיט
ווח םישדוח 6 ךשמב ולפוטש ולא לש םתיצחמל בורק .םילבוקמה
תופורת תועצמאב ולפוטש ולאמ עברכ קרש דועב ,םיבאכב הלקה
.תאז ווח

ופתתשה ,הינמרג Ruhr-University Bochum-ב ךרענש ,רקחמב
הרוטקנופוקאב םילופיט ולבקש 50 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 1,162
.תוקד 30 וכשמנש םישגפמב

Archives of Internal Medicine


2008 ראורבפ
היירפה תרפשמ הרוטקנופוקא
...םישנ


2008 רבמטפס
תיפוג-ץוח היירפה תואצות תרפשמ הרוטקנופוקא
הרוטקנופוקא יכ וליג הינטירב University of Southampton ירקוח
סנכיהל היירפה ילופיט תולבקמה םישנ לש ןנייוכיס תא דאמ הלידגמ
.ןוירהל

רבועה רבעמ ןמז תוביבסב ןתינה הרוטקנופוקאב לופיט םהירבדל
.35%-ב ןוירהל הסינכל יוכיסה תא לידגמ (Embryo Transfer)
היירפהב לופיט תולבקמה ולא לש ןהייוכיסמ רתוי בוט הז יוכיס
לופיטה ןתמ ןמז .22% לע דמועה ,הרוטקנופוקא אלל תיפוג-ץוח
.העפשה לכ לופיטל ןיא םירחא םיבלשבש ןוויכ ,יטירק אוה

Cochrane Library online database


2008 רבמטפס
דש ןטרס דגנ תופורת לש יאוול תועפות תמצמצמ הרוטקנופוקא
רשא תועפות ,הלילה תועזה תאו םוחה ילג תא התיחפמ הרוטקנופוקא
(Arimidex) סקמידיאו (Tamoxifen) ןפוסקימט תופורתב לופיטל תוולנ
.דש ןטרסב לופיט רחאל

הרוטנופוקא ב"הרא Detroit's Henry Ford Hospital ירקוח ירבדל
אלל ךא ,ךכ םשל תושמשמה ןואכיד תודגונ תופורתל המודב תלעופ
ופתתשה רקחמב .םייחה תוכיא רופיש ךותו ןהלש יאוולה תועפות
.םישנ 47

50th annual meeting of the American Society for
Therapeutic Radiology and Oncology


2008 רבמבונ
ןוירהה ירועיש תלדגהל הרושק ובצלפ תרוטקנופוקא
םתעפשה תא וקדבש גנוק גנוה University of Hong Kong ירקוח
וליג הליגר הרוטקנופוקאו (המד) ובצלפ תרוטקנופוקאב לופיט לש
.תונוירהה רפסמל ובצלפה לופיט ןיב רתוי לודג יתועמשמ רשק

רבעמ םויב םישנ 370 לע םילופיטה ינש תעפשה תא וקדב םירקוחה
ברקב יללכה תונוירהה רועיש יכ ררבתה .(Embryo Transfer) רבועה
ברקב 43.8% תמועל ,55.1% היה והצלפה לופיט תט ולבקש םישנה
.תיתימא הרוטקנופוקא ולבקש םישנה

Human Reproduction


2009 לירפא
חותינ רחאל תואקהו תוליחב תמצמצמ דיה ףכ שרוש תרוטקנופוקא
,גנוק גנוה ןיטש The Chinese University of Hong Kong ירקוח
,םילפוטמ 4,858 קלח ולטנ םהב םימדוק םירקחמ 40 לש הריקסב
םיליעי דיה ףכ שרושב הרוסרפוקאב וא הרוטקנופוקאב לופיט יכ וליג
חותינ רחאל תושחרתמה תואקהו תוליחב תתחפהב
.(Postoperative Nausea and Vomiting)
,29%-ב תוליחב תמצמצמ דיה ףכ שרושב P6 תדוקנ יוריג יכ ררבתמ
(Antiemetics) םהינש תא תוענומה תופורתב ךרוצו 30%-ב תואקה
.31%-ב

The Cochrane Library


2009 לירפא
הנרקה בקע הפ שבוי לע הליקמ הרוטקנופוקא
University of Texas MD Anderson Cancer Center-ב רקחמ
הפב שבוי לש םוטפמיס רפשל היושע הרוטקנופוקא יכ הליג ב"הרא
ראווצהו שארה ןטרסב לופיטכ הנרקה ורבעש םילפוטמ םילבוס ונממ
.(Head and Neck Cancer)

,תועובש 4 ךשמב עובשב םיימעפ לופיט ולבק רשא ,םילפוטמה
רכינ רופישה יכ ררבתמ .םהייח תוכיאב רכינ רופיש לע םיחוודמ
.שדוח תוחפל ךשמנו לופיטל םייעובש םותב רבכ

Neck & Head


2009 יאמ
םיינורכ בג יבאכ לע הליקמ הרוטקנופוקא
ב"הרא לטאיס Group Health Center for Health Studies-ב רקחמ
רתוי ליעי ןפואב םיינורכ בג יבאכ לע לקהל תרזוע הרוטקנופוקא יכ אצמ
הרוטקנופוקאה תוטיש 3-ש אוה עיתפמה .ינפוג היפרת וא תופורת רשאמ
(רוקיד אלל םייניש ימסקב םישמתשמ הב המודמה הטישה הז ללכב)
.ליגר לופיט רשאמ רתוי תובוט תואצות ובינה

,םיינורכ ןותחת בג באכמ םילבוסה םישנו םירבג 638 ופתתשה רקחמב
.ןכל םדוק הז גוסמ לופיט ולבק אל םלועמש

Archives of Internal Medicine


2009 רבמצד
דש ןטרס תולוחב םיירוטומוזאו םינימסת תמצמצמ הרוטקנופוקא
Breast Radiation Oncology at Henry Ford Hospital-ב םירקוח
35 תונב דש ןטרס תולוח 50 ופתתשה וב רקחמב ,ב"הרא טיורטד
(Effexor) רוסקפא הפורתה ומכ הליעי הרוטקנופוקא יכ ואצמ ,77 דע
(םדה-ילכ רטוקב םייוניש) םיירוטומוזאו םינימסת לע לקהל הדעונש
קשחה תא תוריבגמ ןה ךכל ךסונב .דש ןטרסב תולוחה תולפוטמב
.יאוול תועפות אלל תאז לכו תילטנמה תוריהבה תא תורפשמו ינימה

Journal of Clinical Oncology


2009 רבמצד
םוח ילג לע הליקמ הרוטקנופוקא
הרוטקנופוקא ב"הרא טיורטד Henry Ford Hospital-מ םירקוח ירבדל
הליעומ אלא ,דש ןטרס דגנ לופיטב םרוקמש םוח ילג תננצמ קר אל
ילג לע הליקמ הרוטקנופוקא יכ רבכ חכוה .החוור תניחבמ השיאל םג
.רבעמה ליגל תועיגמה םישנ תולבוש ןהמ םוח

יאופר לופיט יארקאב ולביקש דש ןטרסב תולוח 50 ופתתשה רקחמב
םעפו םינושארה תועובשה תעבראב עובשב םיימעפ) הרוטקנופוקא וא
הצובקה .תועובש 12 ךשמב ,(םירתונה תועובשה תנומשב עובשב
.(Effexor) רוסקפאב יאופר לופיט הלביק הינשה

הלביקש וזב ךא ,תוצובקה יתשב 50%-ב ותחפ ןואכידהו םוחה ילג
יאוולה תועפותו רתוי ךשוממ ןמז העפשהה הכשמנ הרוטקנופוקא
.תותוחפ ויה

Clinical Oncology


2010 ראורבפ
תורה םישנב ןואכיד דגנ הרוטקנופוקא
ב"הרא הינרופילק Stanford University School of Medicine ירקוח
תורה םישנב לופיטל הליעי הטיש תויהל היושע הרוטקנופוקא יכ ואצמ
.ןואכיד תודגונ תופורתב שומישל ששח שיו רחאמ ,ןואכידמ תולבוסה

תומוקמב תוחונ-יא טעמ לע חווד ןקלחש ,םישנ 150 ופתתשה רקחמב
ולאל לופיטב ונימאהש ולא ןיב לדבה היה אל םירקוחה ירבדל .רוקידה
.וב ונימאה אלש

30th Annual Meeting (SMFM) Society for Maternal-
Fetal Medicine