דימלירקא
Acrylamide
?דימלירקא והמ
שמשמה ,םיתיתפ יומד ,ליער ןבל ישיבג ינגרוא רמוח אוה דימלירקא
,עקרקהמ טפנ תקפהב ,(םירמילופ) םייטסלפ םירמוח לש םרוצייב
.םימ רוהיטבו םיכפש רוהיטב ,ליטסכט ,ריינה תיישעת ,םיעבצ
!ןטרסמ רמוח אוה דימלירקאהש וארה םייח-ילעבב וכרענש םייוסינ

םמוחמ ןוזמב דימלירקא תורצוויה
,המדא-יחופת ומכ ,תומימחפב םירישע תונוזמ
(רכוסב םיפוצמה ולא דחוימב) רקוב ינגדו זרוא
וא םיפוא רשאכ דימלירקא רוציל םילולע
תימואלה תידבשה ןוזמה תושר .םתוא םינגטמ
תאז המסרפ (Swedish National Food Administration/NFA)
,רקוב ינגדו םיטיווקסיב ,ןרוק פופ ,ספי'צ/םינגוטב רבודמ .2002 סרמב
.ןלימעב םירישע םירצומ םלוכ

תזמרמ ,םינוש םירצומב םידימלירקא לש לודג ןווגמ םייקש הדבועה
יכילהת יוניש ידי-לע םתורצוויה תא עונמל םיכרד ןנשיש הארנכש ךכ-לע
.םינושה םירצומה תנכה ןפוא וא רוצייה

!םידימלירקא ליכמ וניא דבועמ יתלב ןוזמ

(ןרוק פופו םינגוט רקיעב) םיבר םיפיטח םילכואה 34 ליג דע םיריעצ
םהב םידליל ןוכיסה לודג דחוימב .םיירקיעה דימלירקאה ינכרצ םה
.לודג אוה ףוגה לקשמל דימלירקאה סחי

םדאה ףוגב דימלירקאה תגיפס יכרד
.םירחא תואקשמו םימ ,ןוזממ :לוכיעה תכרעמ תועצמאב
.רועה ךרד
.(תינלטק תויהל האצותה הלולע הז הרקמב) דימלירקאה תמישנ

הדידמ
,םד-תקידב תועצמאב תישענ דימלירקאל הפישחה רועיש תדידמ
היסולכואב ושענש תוקידב .ןיבולגומהה םע ותבוגת תניחב ידי-לע
.ג"קמ 100 איה םדאל תעצוממה תימויה הגיפסה תומכ יכ וארה

םדא-ינבב ופצנש םימוטפמיס
...רצק ןמזל הפישח
.תויזה
.םונמנ

...תכשוממ הפישח
.(Numbness) השוחת רדעיה - יבצע קזנ
.םיילגרבו םיידיב השלוח

...ל םורגל הלולע תכשוממ תירוע הפישח
.המודא החירפ
.רועה תופלקתה

תונכס
...דימלירקאה
.םדאל ןטרסמ רמוח
.(אצאצל ורבעיש) םייטנג םייונישל םורגל לולע
.המישנה תכרעמבו םייניעב ,רועב םייוריגל םרוג
.םיידיבו םיילגרב השלוח :םיבצעה תכרעמל קזנ םרוג
.םיילגרה תלועפ ןיב םואית רסוחל םרוג
.םינשו םישדוח רחאל קר תולגתהל תולולע ותגיפס תואצות

תויומכ
(%) דימלירקאה תומכןוזמה גוס
(גוסל םאתהב) 16 דע 10(ספי'צ) םינגוט
16םחל
5םילפוו תויגוע ,םיטיווקסיב
3רקוב ינגד

םיפסונ םוהיז תורוקמ
.הקיטמסוק ירצומ
םיפוג תדיכלל עייסמה קוצימ םרוגכ שמשמ דימלירקאה .היתש-ימ
.םימהמ םקוליסו םיפחרמ  

הדובע תומוקמב הנגה
רועב עגמב תשחרתמ הדובע תומוקמב תירקיעה דימלירקאה תגיפס
.םידא וא/ו קבא תפיאשו

...הנגה יעצמא
.תופפכו ןגמ יפקשמ ומכ ,הנגה יעצמאב ושמתשה
.הדובעה םוקמ תביבס תא בטיה וררווא
.ןטרסמ רמוח לאכ דימלירקאל וסחייתה

...תושדח - דימלירקא ואר