Air Pollution ריוא םוהיז
םירמוח לש םתואצמיה איה ותועמשמ (Air Pollution) ריוא םוהיז
הידעלבש םיזגה תכרעמ - הריפסומטאב םיריעז םייגולויב וא םיימיכ
וא םייח-ילעבל ,םדאל םימרוג רשא - םייקתהל םילוכי םניא םייח
.תוחונ-יא וא יתואירב קזנ הביבסל

םימהזמ םירמוח
בורל) םייוצמה םירמוח םתוא םה (Pollutant) םימהזמ םירמוח
םילולע םה .הייתש-ימבו םיב םג אצמיהל םילולעו ריואב (םיקיקלחכ
םימהזמ םירמוח .זגכ וא לזונ לש תופיטכ ,םיקצומ םיקיקלחכ עיפוהל
.עבטה ידי-לע ורצונש וא םדא ידי ישעמ תויהל םילולע

ןרוקמש תוטילפ ,רתיה ןיב ,םיללוכ םדאה םרוג םתוא םוהיז ירמוח
םיללוכ עבטב םרוקמ רשא םימרוגו תונירקו בכר-ילכ ,םילעפמב
רוציל םג םילולע ולא םוהיז ימרוג ינש .דועו שעג ירה לש תויוצרפתה
.םהזמ רמוחל אוה ףא בשחנה קבא
...םג םילולכ םימהזמה םירמוחב
.תנכוסמ הנירק ינפמ יחה לע הניגמה ןוזואה תבכש תולדלדיה
.לזיד ידא תטילפמ םוהיז
.וננ-יקיקלח/םיקיקלח-וננ

םילולע םוהיז ירמוח .םדאה לש ותואירב לע עיפשמ ריואה םוהיז
...רימחהל וא םורגל
.תינפצפצ המישנ וא/ו המישנ יישק
.לועיש
.תומייק םד-ילכו בל תולחמ וא (המתסא ומכ) המישנ תויעב

...תושדח - ריוא םוהיז ואר