ןילאו
Valine

ןילאוה ידיקפת
עייסל אוה הדיקפתש תופעוסמה ונימאה תוצמוח תצובקל ךייש ןילאו
.ינפוג ץמאמ רחאל רירש תומקר ןוקיתבו הקוזחתב
ןזאמ תקוזחתלו ףוגב םימיזנאבו םייביס םינובלחב ביכרמ שמשמ אוה
.ףוגב ןקנח לש תואנ

יתנוזת ףסותכ ןילאו
...תויעבב לופיטל שמשל ןילאו יושע ףסותכ

.תוינווינ תויגולוריונ תולחמ
.תונבצע
.ישפנ חתמ/סרטס
.היגרנא
.םינובלח רוציי דודיע
.דלשה ירירש
.תוילטנמ
.תוישגר
.הניש ידודנ/תוערפה
.םירירשל היגרנא רוקמ
.לוהוכלא ללגב יחומ קזנ
.םימסל תורכמתה בקע הנוזת-תתב לופיט
:תיבוריאנא תוליעפ עוציב תעב דחוימב דבכב זוקולג זוטניסב עויס
.ןצמח לש תקפסמ תומכ אלל  
.(Lver and Gallbladder diseases) הרמ סיכו דבכ תולחמ
.םימסל תורכמתהמ האצותכ ונימא תוצמוחב רוסחמ
.(Hepatic Encephalopathy) דבכה לש היתפולפצנא
.2:1:2 סחיב ןיצואלו ןיצואלוזיא םג לולכל ןילאו ףסות לע :הרעה 

ןילאול םייתנוזת תורוקמ

.היוס
.(Lentils) םישבוימ םישדע
.ףוע
.תוירטפ
.םושמוש
.הפילקה םע םייולק םינטוב
.רשב
.םירחא םי-ילכאמו םיגד
.םינגד
.'גטוק תניבג/וירצומו בלח

ןילאוב רוסחמ
...ל רושק תויהל לולע ןילאוב רוסחמ
רשא (Maple Syrup Urine Disease/MSUD) לפיימ פוריס תלחמ
.ןילאוו ןיצואלוזיא ,ןיצואל דבעל ףוגה לש ותלוכי-יא אוה הל םרוגה  

רתי ןונימו תוליער תועפשה
...ב אטבתהל תולולע ןילאו לש רתי ןונימ/תוליער תועפשה
.רועה ינפ לע הליחז תשוחת
.(Hallucinations) תויזה