ןיזוריט
Tyrosine
(Precursor) אצומ רמוח אוה ןיזוריט .ןינלאלינפמ ףוגב זתנוסמ ןיזוריט
,(Epinephrine) ןירפניפא (Adrenal Hormones) לנרדאה ינומרוה לש
(Thyroid H.) ןגמה תטולב ינומרוהו (Norepinephrine) ןירפניפארונ
.(Thyroxine) ןיסקורית םהב

ינפמ ןגמה ההכה ןעבצה :(Melanin) ןינלמל רועה יאתב רמומ ןיזוריט
.(Ultraviolet) הלוגס הרטלואה הנירקה לש הקיזמה התעפשה

ןיזוריטה ידיקפת
םתוחתפתה ינפמ ןגהל היושעש תיטנדיסקוא-יטנא העפשה שי ןיזוריטל


...ב עייסמ ןיזוריטה
.יגולוכיספו ינפוג סרטס/הקע לש םתעפשהל תולגתסה
.םיבאכ יככשמ םירמוח :(Enkephalins) םינילפקנא זוטניס

יתנוזת ףסותכ ןיזורט
ןיזוריט (Neurotransmitters) םירטימסנרטוריונ לע ותעפשהל תודוה
...ןהב ,תויעב רפסמב לופיטל שמשמ
.חורה בצמ רופיש
.ןובאיתה יוכיד
.(Growth Hormone) הלידגה ןומרוה תשרפה דודיע

...ילוחב לפטל רוזעל יושע ןיזוריט ףסות
.(L-Dopa) הפוד-לא רצייל ותלוגסל תודוה ןוסניקרפ תלחמ
.(Cocaine) ןיאקוק םסב םישמתשמה לש םתלימג
.ןגמה תטולב לש התלועפ דודיע ידי-לע לקשמ תדרוה

ןיזוריטל םייתנוזת תורוקמ

ןיזוריטב רוסחמ
...ןהב ,תויעב רפסמל םורגל לולע ןיזוריטב רוסחמ
.םירירש ןדבוא/לודליד
.השלוח
.םינובלח לש תוכומנ תומר
.דבכל קזנ
.ןגמה תטולב תוליעפ-תת
.תורק םיילגרו םיידי ומכ ,הכומנ ףוג תרוטרפמט
.ךומנ םד-ץחל
.ןואכיד/חורה בצמב תוערפה
.(Restless Legs Syndrome/RLS) החונמ תורסח םיילגר תנומסת

תוליער תועפשהו רתי ןונימ
תורהזא
תא עונמל הלולעש (Levodopa) הפודבלו ןיזוריט ןמזב וב לוטיל ןיא
.ןיזוריטה לש ותגיפס  
.םדה-ץחל תא תולעהל לולע ןיזוריט
.תויתנוזת תופורת םע דבב דב ןיזוריט לוטיל ןיא
.םייעמו הביק תויעבו תונרגימל םורגל הלולע ןיזוריט ףסות תליטנ


תושדח
1999 ילוי
הירונוטקלינפ תלחמ דגנ ןיזוריט
םילבוס רשא ולא לש םטירפתל ןיזוריט ונימאה תצמוח לש התתפסוה
.הלבגה אלל ןוזמ תליכאב םהל עייסת הירונוטקלינפ תלחממ
 

.תשרומ תילובטמ הלחמ איה (Phenylketonuria)הירונוטקלינפ
ןינלאלינפ ונימאה תצמוח תא דבעל םילוכי םניא הנממ םילבוסה
.אלמ וא יקלח ןפואב ןוזמהמ
לש תוהובג תומרו הז ביכרמ ליכמ וניא רשא ןוזמ אוצמל השק
םישנא לש םמדב .יבצעו יחומ קזנל םורגל תולולע םדב ןינלאלינפ
.ןיזוריט לש הכומנ המר הנשי ולא

םישנא 56 ופתתשה םהב 6 םירקחמ ואצמנ םירקוח וכרעש הריקסב
ןוזמ ףסות לבקל שי יכ ךכל תודע האצמנ אל .ןיזוריט ףסות ולביק רשא
לע םא עובקל ןתינ אל ןכו תאז רוקחלו ךישמהל רתונו תועיבקב הז
.הז ףסות לוטיל םילוחה

Tyrosine supplementation for phenylketonuria Cochrane
Database of Systematic Reviews 2010