ןינאית
Theanine (5-N-Ethyl Glutamine)
תוצמוחמ 50% דע הווהמ אוה .םימב הסיסמ ונימא תצמוח אוה ןינאית
.םיחמצה תוישפוחה ונימאה

ןינאיתה ידיקפת
...ןינאיתה
תותוא יבכעמ (םירטימסנרטוריונ) םייבצע םיכילומ תריציב ףתתשמ
.GABA-ו (Inhibitory Neurotransmitter)  
.(Dopamine) ןימפודה יבצעה ךילומה תומר תא לידגמ
.תונריעב העיגפ אלל הנותמ העיגר הרשמ

יתנוזת ףסותכ ןינאית
...ןינאית
.סרטס לש תוקיזמה ויתועפשה תא ןתממ
(Anxiety) תודרחו סרטס םצמצמ ,תינפוגו תילטנמ העיגר רפשמ
.תויתריציו זוכיר רשוכ רפשמו םונמינ תמירג אלל  
לע ותעפשה ידי-לע ךכמ האנהה תאו דומילה תלוכי תא רפשל יושע
תלוכיו ןורכיזה רופיש ךות ,חומב ןינוטורסו ןימפוד םירטימסנרטוריונה  
.דומילה  
.ןימפודה תשרפה תא ותרבגהל תודוה תושגר לע עיפשהל יושע
.ןטרסו תוירלוקסו-וידרק תויעבב לופיט תעב ביטיהל יושע
-יטנאה ותוליעפ תא רפשמו יפרתומיכ לופיטל יאוול תועפות םצמצמ
.תילודיג  

ןינאיתל םייתנוזת תורוקמ

.Xerocomus Badius תוירטפ.רוחש הת ילע
(1).קורי הת ילע
.קוריה התה לש ינייפואה ומעטל ירקיעה יארחאה אוה ןינאיתה (1)