ןירואט
Taurine
ףוליח ךילהת לש ופוסה רצותה אוה ןכו ןינויתממ ףוגב זטנוסמ ןירואט
.ןיאטסיצ לש םירמוחה

...ןירואט
ריבעמכ אבאג/תיריטוב-ונימא-אמג הצמוחו ןיצילג םע ףותישב לעופ
.(Neuroinhibitory Transmitter) םייגולוריונ תותוא  
.תירפוג הליכמה ונימא תצמוח הווהמ אוה ןיאטסיצו ןינויתמ ףותישב
רשא םינמוש קוריפ ךילהתב ףתתשמ אוה וב לוכיעה ךילהתל בושח
.ןוזמב םרוקמ  
לא םויזנגמו ןדיס ,ןגלשא ,ןרתנ ינוי לש םתאיציו םתסינכ לע לקמ
.םיאתה ימורק תא בציימו םיאתהמו  

ןירואטה ידיקפת
...אוה ןירואט
.םימב סמנה טנדיסקוא-יטנא
.תותוא ירבעמ ענומה (Neurotransmitter) רטימסנרטוריונ
.םילערמ רהטמו תיגרלא תושיגר תיחפמ ,םד-ץחל ,לורטסלוכ דירומ

...ב בושח דיקפת שי ןירואטל

.(Bile Acids) הרמ תוצמוח תיינב
.(Sperm Motility) ערזה תויתעונת
.תיחומ הימכסיא ינפמ הנגה
.תינוצמיח הקע תעינמ
.הייארה יביתנ
.חומ תלועפ
.םיבצעה תכרעמ
.בלה דוקפית
תירולכופיה הצמוח ןלערה לורטינ .םינלער תורבטצה ינפמ הנגה
.(DNA) ייא-ןא-יד יקזנ ינפמ ךכב הנגהו (Hypochlorous Acid)  
.םירירשב זוקולגה לש ותורבטצה ךילהת

יתנוזת ףסותכ ןירואט
...ב לופיטל שמשל יושע אוה יתנוזת ףסותכ
הז ללכב ,(Congestive Heart Failure) תשדגומ בל תקיפס-יא
םדב לורטסלוכ רתי תוירלוקסו-וידרק תולחמ  
סוכריפ תוערפהו היספליפא ,(Hypercholesterolemia)  
.תורחא (Seizure Disorders)  
.תירלוקאמ תווונתה
.רמייהצלא תלחמ
.(Hepatic Disorders) דבכב תוערפה
.םזילוהוכלא
.(Cystic Fibrosis) סיזורביפ קיטסיס
.בלה רירש לש ותביאש רשוכו ותוצווכתה בצק לע תרקב

ןירואטל םייתנוזת תורוקמ

ןירואטב רוסחמ
םורגל תולולע B6 ןימטיוו ןיאטסיצ ונימאה תצמוח לש תוכומנ תומר
םניא (Vegans) םינועבט הז ללכבו םישנאה תיברמ .ןירואטב רוסחמל
.ןירואט ףסותל םיקוקז

...ל םורגל לולע הז רוסחמ
.(Cardiomyopathy) היתפוימוידרק/בלה רירש תלחמ
.(Retinal Degeneration) תיתשרה ןווינ
.תוחתפתהה תפוקתב החימצה בוכיע

...םיללוכ ןירואטב רוסחמ ינמיס
.תויביטקארפיה
.(Anxiety) הדרח
.(Epilepsy) היספליפא/הליפנה תלחמ
.דורי יחומ דוקפית

תוליער תועפשהו רתי ןונימ
תועפשה תויהל תולולע תומיוסמ תויפרתומיכ תופורתלו ןירואטל
.תוידדה  


תושדח

2007 ילוי
דורי לקשמב קוניתל וא גפל ןירואט ףסות
הביקה תכרעממ ןמוש גופסל םיללועל תעייסמ ןירואט ונימאה תצמוח
ירצות םע ליעי ןפואב דדומתהל דבכה לש ותלוכי תא חיטבהל ,םייעמהו
.םיינזואבו םייניעב דחוימב ,םיקזנ ינפמ םיבצעה לע ןגהלו תלוספ
רשא ןירואט יתנוזת ףסות םא תולגל ידכ םימדוק םירקחמ רקס רקחמה
תאו םתחימצ תא רפשמ דורי לקשמב ודלונ רשא תוקוניתלו םיגפל ןתינ
.םתוחתפתה
הארנ .הז רבדל תוחכוה ואצמ אל ולא ךא ,םינטק םירקחמ 9 ואצמנ
רשא ,ןירואט ליכמ םא בלחש ןוויכ הז אשונב םיפסונ םירקחמ ויהי אלש
תוסימתב םג ןתינו תוקוניתל (םא בלח יפילחת) תולומרופל םג ףסומ
.ידירו יוריע תועצמאב ,דורי לקשמב ודלונש תוקוניתו םיגפ תוניזמה

MEDLINE