ןיאטסיצונלס
Selenocysteine
וניא ףוגה רמולכ ,תינויח ונימא תצמוח איה ןיאטסיצונלס ונימאה תצמוח
ןיאטסיצל ההז איה הנבמב .ןוזממ הלבקל וילע ןכלו ומצעב הרציל לוכי
.םוינלס ימוטאב ופלחוה תירפוגה ימוטאש אוה םהיניב דיחיה ינושהו

קלחבו םינובלחב ,םימיזנאב ביכרמ תשמשמ ןיאטסיצונלס ונימאה תצמוח
תשמשמ איה .ףוגה תומקר לכב ןכל היוצמו תורחאה ונימאה תוצמוחמ
.ןוזמ יפסות לש לודג ןווגמו םינימטיו לש םרוצייב

ןיאטסיצונלסה ידיקפת
...םיללוכ ןיאטסיצונלסה ידיקפת
.תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ אוה םינובלחב םדיקפת רקיע
.םוינלס תרוצב וז ונימא תצמוח היוצמ ףוגב

ןיאטסיצונלסל םייתנוזת תורוקמ
טנלסו (Selenomethionin) ןינויתמונלס תרוצב ,ןוזמ תורוקמ
יחה םלועב םרוקמש םילכאמ ןווגמבו םינובלחב םייוצמ ,(Selenate)
.חמוצהו

...םיללוכ יחה םלועמ תורוקמ

.םיגד
.תוניבג
.םי-תוריפ
.רשב
.ףוע
.ודוה לוגנרת
.םיציב

...םיללוכ חמוצה םלועמ תורוקמ

.ליזרב יזוגא דחוימב (1)

ןיאטסיצונלסב רוסחמ
.םוינלסב רוסחמ בקע םרגיהל לולע ןיאטסיצונלסב רוסחמ