ןילורפ
Proline
.(Glutamate) תמטולגמ זטנוסמ ןילורפ
םישורד םהל רשא םימיזנאל רושק ןילורפה לש םירמוחה ףוליח ךילהת
תצמוח לש יאוול רצוממ זטנוסמ ןגלוק .C ןימטיוו ןיצאינ/B3 ןימטיו
.(Hydroxyproline) ןילורפיסקורדיה - ןילורפ ונימאה

ןילורפה ידיקפת
...ןילורפה
,םדה-ילכב ,(Tendons) םידיגב ,רועב אצמנה ןגלוקה רוצייל שורד
לכ ימורקבו (Vitreous) ןיעה תיגוגזב ,(Cornea) תינרקב ,תומצעב  
.םיאתה  
.םיעצפ לש םייופיר ךילהתב ףתתשמ
,םיקרפמה קזוח ,(Cartilage) סוחסה לש םייופירבו הקוזחתב רזוע
.בלה רירש הז ללכב ,םירירשהו (Tendons) םידיגה  
.יופיר תודדועמה תומיוסמ תויאופר תושיבחב ינויח ביכר אוה ןילורפ  
ןגלוק ןדבוא תעינמו ןגלוק רוצייב הרזע ךות רועה םקרמ תא רפשמ
.תונקדזהה ךילהתב  
.(Intracellular Signalling) יאת ןיבה תותיאב בושח דיקפת לעב

יתנוזת ףסותכ ןילורפ
...שמשמ ןילורפ
.םירירש תסמ ןדבוא ינפמ העינמ יעצמאכ םיאטרופס
,רוע יעצפ ומכ ,המוארט/השק תינפוג העיגפמ ולבסש ולא תא
.סוחסב רוסחמ בקע םיבאכמ םילבוסה ולא תאו תורומח תויווכ  

ןילורפל םייתנוזת תורוקמ

.וירצומו בלח
.(Poultry) ףוע
.םיציב
.(Beef) רקב רשב

ןילורפב רוסחמ
תינפוג תוליעפב םיקסועה םיאטרופסב רצוויהל לולע ןילורפב רוסחמ
.תצמואמו תכשמתמ

תוליער תועפשהו רתי ןונימ
תליטנ ינפל אפורב ץעוויהל דבכ תלחמ וא תוילכ תלחממ םילבוסה לע
.ןילורפ הצמוח ףסות