ןיתינרוא
Ornithine
(Metabolism) םירמוחה ףוליח ךילהת תעב יאוול רצומכ רצונ ןיתינרואה
הקיחרמה (Urea) הארואה תרצונו ןיניגרא ונימאה תצמוח תקרפתמ וב
תפתתשמ הניא וז ונימא תצמוח .ףוגהמ (Nitrogen) ןקנחה יפדוע תא
.םינובלח לש םזוטניסב

ןילוסניאה תשרפה תא לידגמ (דבלב דאמ תולודג תויומכב) ןיתינרואה
ןמזב םישורד רשא (Growth Hormone) הלידגה ןומרוהו (Insulin)
שחרתמה רירש תסמ ןדבוא דגנ לעופ אוה ןכו תצמואמ תינפוג תוליעפ
.וז הרטמל דבלב ןיניגראב שומיש רשאמ רתוי ליעיו הנקיז תעב

...ןיתינרואה
.םירירש תיינבב עייסמ
ונימאה תוצמוח םע דחי ובוליש ןמזב דחוימב ,ףוג ןמוש םצמצמ
.ןיטינראקו ןיניגרא  
תוצמוח שולש ,תימטולג הצמוחו ןילורפ ,ןילורטיצ לש םזוטניסל שורד
.ףוגה יאת לכל היגרנא תקפסאב תורזוע רשא ונימאה  
.דבכהמ (Ammonia) הינומא תקחרהב רזוע

ןיתינרוא ףסות
םירומא רשא םיבר טרופסו ןובלח תואקשמב ןיתינרואה תא בלשל גוהנ
.םירירש תונבלו ןמוש ףורשל

...(Ornithine Aspartate) ןיתינרוא טטרפסא ףסות
.(Body Building) ףוגה בוציעל שמשמ ןיניגרא בולישב
(Cirrhosis) סיזוריצ/תמחש לש תלילש התעפשה תא םצמצל יושע
.דבכה לש יוקלה ודוקפיתל תורושקה תורחא תוערפהו  
.חותינ רחאל המלחהו תוששואתה זרזמ

ןיתינרואל םייתנוזת תורוקמ

ןיתינרואב רוסחמ
...םיללוכ ןיתינרואב רוסחמל םיירשפא םימרוג
.תינוציק (Malnutrition) הנוזת-תת
.(Absorption) הגיפס תוערפה

ןיתינרוא לש רתי ןונימ/תוליער תועפשה
תכרעמב תוקוצמל םורגל תולולע ןיתינרוא ףסות לש תולודג תויומכ
.םייעמהו הביקה


תושדח
2008 רבמבונ
תושישת תגפהל ןיתינרוא
,רשב ומכ םילכאמב הייוצמה ,ןיתינרוא ונימאה תצמוח לש ימוי ףסות
יכ אצמנ .תושישת תגיפמ העפשה תלעב הניה םיציבו בלח ירצומ ,םיגד
םיאירב םיבדנתמ 17-ב תושישת ינימסת םצמיצ ג"מ 2,000 ןב ימוי ןונימ
.Wakayama Medical University-ב ינפי רקחמב ופתתשה רשא
םיגדו רשב ומכ ,ןוזמ לש הקיפסמ תומכ ךורצל השק םירקוחה ירבדל
.השורדה תומכל עיגהל ידכ

לש ץמאמ ןומיא ורבע ןכמ רחאלו ןיתינרוא ףסות ולביק םיבדנתמה
יכ םיריבסמ םירקוחה .םייתעש ךשמב םיימעפ ,רשוכ ינפוא לע הביכר
רטפיהל רזוע רשא ףוגב הארואה רוזחמב בושח דיקפת שי ןיצינרואל
םדב הינומאה תמר תיילע תא ענומכ בשחנ ןיתינרואה ןכלו ןקנח יפדועמ
.ינפוג ץמאמ ידי-לע תמרגנה

Nutrition Research