ןינויתמ
Methionine
עייסמ אוה רמולכ ,(Lipotrope) פורטופילו טנדיסקוא-יטנא איה ןינויתמ
(Hydrophobicity) םימה תייחד תנוכתל םרותו דבכהמ ןמוש תקחרהב
.ולש

ןינויתמה ידיקפת
...ןינויתמה
ןירפניפא ןומרוהה הז ללכב ,ףוגב םיבר םירמוח לש הזטניסל ינויח
  ,ןיטיצל ,ןילוכ ,ןירואט ,ןיטינרק ,ןיאטסיצ ,ןיטאירק ,(Epinephrine)  
.דועו ןינוטלמ  
ןגהל ןדיקפתש ,ףוגב תירפוג תוליכמה תובוכרתה תמר תא תסוומ
.דבכב (Heavy Metals) תודבכ תוכתמ ומכ ,תוליער תובוכרת ינפמ  
םיטלוש רשא (Amines) םינימא :ןימטסיהה תומר תדרוהב עייסמ
.חומה דוקפית לע םיעיפשמו םדה-ילכ לש םתובחרתהב  

יתנוזת ףסותכ ןינויתמ
...ב לופיטל שמשמ ןינויתמ
.(Endometriosis) םחרה תיריר תקלד
.(Progesterone) ןורטסגורפל סחיב ןגורטסא לש ידמ ההובג המר

ןינויתמל םייתנוזת תורוקמ

.םירצומ ,בלח
.םיססתומ תונוזמ
.טעמ ,תוקריו תוריפ
.רשב
.םיגד
.םיאלמ םינגד

ןינויתמב רוסחמ
...ב רושק תויהל לולע רוסחמ
דגונכ לעופה (S-adenosylmethionine) ןינויתמ-ליזונדאב רוסחמ
.ימינפ ןואכיד  
תיבצעה הלעתב םימגפל הרושק ןוירה ןמזב ידמ הטעומ הכירצ
.דלונה ךרב (Neural Tube Defects)  
.ןטקומ החימצ בצק
.ידיצ-וד טקרטק/דורי
.תילופ הצמוח לש היוקל הגיפס

רוסחמל םינמיס

.םירירש תסמ ןדבוא
.ןמוש ןדבוא
.רוע יעגנ
.םידליב תטאומ החימצ
.(Apathy) היתאפא/תושידא
.רעישה עבצ ןדבוא
.תוקצב
.תינורכ תושישת
.דבכל קזנ

רתי ןונימו תוליער
...ב אטבתהל תולולע רתי ןונימ/תוליער תועפשה
,תילופ הצמוח תכירצ טועימ םע דחי ןינויתמ לש הלודג הכירצ
ןינויתמה לש ותרמה תא לידגהל הלולע B12 ןימטיוו B6 ןימטיו  
.ןיאטסיצומוהל  
ההובג המר ,(Neoplastic Disease) תילודיג הלחממ םילבוסה לע
.ןינויתמ ףסות תליטנמ ענמיהל תילילכ בל תלחמו ןיאטסיצומוה לש  
םא אלא ,ןינויתמ ףסות תליטנמ ענמיהל תוקינימו ןוירהב םישנ לע
.אפור תארוהב השענ רבדה  


תושדח
2007 רבמצד
ןוירה ינפל םיינויח B ינימיטיו
...רקחמ