ןיזיל
Lysine
ןיזילה ידיקפת
...ב ףתתשמ ןיזילה
.ףוגב ןיטינראקו תימטולג הצמוח רוציי
.םינדגונו םינומרוה ,םימיזנא תיינב
.ןדיס לש ןוסחיאו הגיפס
.(Cartilage) סוחסו (Tendons) םידיג ,ןגלוק תריצי
.(Sports-Related Injuries) טרופס יעצפמו חותינמ המלחה יכילהת
.הטושפ תקבלש סוריו ידי-לע םימרגנה ספרה יעצפ תעינמ

יתנוזת ףסותכ ןיזיל
...ל שמשל יושע ןיזיל ףסות
הפה ביבס םיעצפ םוצמיצו העינמ ,ןימה ירביא תקבלשב לופיט
.ספרה/תקבלשב םרוקמש (Cold Sores)  
הלידגה ןומרוה לש ותשרפה תא דדועל יושע ןיניגרא בולישב ןיזיל
בצק תא לידגמו ילובטמה דוקפיתה תא דדועמה (Growth Hormone)  
.היגרנאב ותרמה םשל ןמושה תפירש  
.הנרגימ לע הלקה
.רוזחמ יבאכ לע הלקה

ןיזילל םייתנוזת תורוקמ
.םיזוגא
.םיציב
.ףועו םודא רשב דחוימבו רשב
. (Parmesan) ןזמרפ דחוימבו תוניבג
. (Sardines) םינידרסו (Cod) הלקב םהב ,םימיוסמ םיגד
.םיערז ,הבליח
(1).היוס חמקו היוס ןובלח ,ופוט דחוימבו םילופ ,היוס
.הנילוריפס
.(Beans) תיעועשו (Lentils) םישדע ,(Peas) הנופא ,ןהב תוינטק
.םינוחמצ רובע ןיזיל רוקמכ דחוימב םיבושח היוס ירצומ (1)

ןיזילב רוסחמ
יחהמ ןוזמ לכ םילכוא םניאש םישנא ברקב רקיעב ץופנ ןיזילב רוסחמ
.ןיניגרא לש תולודג תויומכ םיכרוצה ולאבו

...ב אטבתת הז רוסחמ תאצות
ןמושה לש םירמוחה ףוליח ךילהתב העיגפו ןיטינרק זוטניסב הערפה
.היגרנאל ותכיפהו  
.סיזורופואטסואל ןוכיסה תלדגהו ןדיס ןדבוא
.ןיצאינ/B3 ןימטיוב רוסחמ
.B3 ןימטיוב רוסחמ בקע תמרגנה הלחמ :(Pellagra) הרגאלפ

...םה ןיזילב רוסחמל םימוטפמיסה

.תוחופנו תומודא םייניע
.הימנא
.הייבר תוערפה
.ןובאית ןדבוא
.תושגר תרעס
.תיטיא הלידג
.תושישת
.הליחב
.תרוחרחס

רתי ןונימ/תוליער
...םייעמהו הביקה תכרעמב תוערפהב אטבתהל תולולע
.ןטב תותיווע. לושליש.הליחב

תורהזא
הקיטויביטנא לש התוליער תא לידגהל לולע דאמ לודג ןונימב ןיזיל
.(Aminoglycoside Antibiotics) תידיסוקילגונימא  
.ןיזיל תליטנ םע דבב דב בלח תותשל ןיא