ןיצואל
Leucine
ןיצואלה ידיקפת
...ןיצואלה
הקוזחתב עייסל הדיקפתש תופעוסמה ונימאה תוצמוח תצובקל ךייש
.השק ינפוג ץמאמ רחאל רירש תומקר םוקישבו  
.םירגובמב ןקנחה ןזאמלו םיטוטעז לש תילמיטפוא החימצל ינויח
.םדב רכוס לש תוהובג תומר תא תסוומ
.(Growth Hormone) הלידגה ןומרוה רוציי תא ריבגמ
.םירירשו רוע ,תומצע לש םייופיר דדועמ
,סרטס ,בער ןמזב דבכה ידי-לע םדב רכוס זוטניסל רוקמכ שמשמ
.יופיר ןמזב םוהיזו  
.ןיבולגומה רוצייב בושח ביכרמ הווהמ

ןיצואלל םייתנוזת תורוקמ

.םירצומ ,בלח
.היוס
.(Seafood) םי תוריפ
.םיערז ,סיבאנק
.תוינטק
.(Squash) םיערז ,םיאושיק
.הסיסת ירמש
.סרית
.םיזוגא
.ןיבוס ,םוח זרוא
.םיציב
.רשב
.(Whey) הניבג ימ/םימ ,הניבג
.םיגד
.םיאלמ םינגד
.םיערז ,תעלד
.םיערז

ןיצואלב רוסחמ
...ב רושק תויהל לולע ןיצואלב רוסחמ
.(Insulin) ןילוסניא טועימ
.םידליב הימקילגופיה

ןיצואל לש רתי ןונימו תוליער תועפשה
.אפור לש חוקיפ תחת תויהל (L-Dopa) הפוד-לאב םישמתשמה לע
תולודג תויומכ תליטנמ ענמיהל תואבה תולחמהמ םילבוסה ולא לע
...ןיצואל לש  
.ןואכיד   
.תוילכ וא דבכ תלחמ