ןיצואילוזיא
Isoleucine

ןיצואלוזיאה ידיקפת
אוה הדיקפת רשא תופעוסמה ונימאה תוצמוח תצובקל ךייש ןיצואלוזיא
לש לודג זוכיר .ינפוג ץמאמ רחאל רירש תומקר ןוקיתבו הקוזחתב עייסל
.םירירשה תומקרב יוצמ ןיצואלוזיא

...ל שמשמ ןיצואלוזיאה
.המוארט/השק תינפוג העיגפ וא חותינ רחאל תומקר ןוקית
.התוסיוובו היגרנא רוצייב תורזועה תובוכרת תיינב
.ןיבולגומה תיינב
.םדב רכוסה תמרב הטילשו בוציי
.םד-ישירק תריצי

...רובע םג שורד אוה
.תודליה ןמזב תילמיטפוא החימצ
.תורגבה ןמזב ןקנחה ןזאמ
.המוארט וא חותינ רחאל םוקישב הרזע

 ףסותכ ןיצואלוזיא
...םיאבה םירקמב ליעוהל יושע ןיצואלוזיא ףסות 

.(Fatigue) תושישת
.ןואכיד
.שאר באכ
.(Dizziness) תרוחרחס

ןיצואלוזיאל םייתנוזת תורוקמ

.ןובלח ,הויס
.(Lentils) םישדע
.(Rye) ןופיש
.םידקש
.םיגד
.םיערז
.סומוח
.(Liver) דבכ
.וישאק יזוגא
.םיציב
.רשב
.תוניבג

ןיצואלוזיאב רוסחמ
לש ולאל םימוד רשא םינימסתב אטבתהל לולע ןיצואלוזיאב רוסחמ
תוילטנמ תויעבמ םילבוסה ולא ברקב אצמנ רוסחמ .הימקילגופיה
.תוינפוג תוערפהמו תונוש

רתי ןונימו תוליער תועפשה
...ב אטבתהל תולולע רתי ןונימ/תוליער תועפשה
.הבורמ הנתשה