ןויתטולג
Glutathion
.ןיצילגו ןיאטסיצ ,(Glutamate) טמטולגמ ףוגב זטנוסמ ןויתטולג
...תורוצ 2-ב עיפומ ןויתטולגה
(Reduced Glutathione) "תחפומ ןויתטולג" יורקה טנדיסקוא-יטנאכ .1
.םיאתב הצופנה הרוצה איה GSH אוה ונומיסו "ןויתטולג" הנוכמה  
(Glutathione Disulfide) "ןויתטולג דיפלוסיד" תנצמוחמה ותרוצב .2
.GSSG אוה ונומיסו  

ןויתטולגה ידיקפת
לרטנל ףוגה תלוכיו ןויתטולגה תומר וב תונטק םדאה תונקדזה םע
תומר יטנדיסקוא-יטנאה ורשוכל תודוה .הנטק םיישפוח םילקידאר
.(Longevity) םייח תוכיראל תורושק םדב ןויתטולג לש תוהובג

.םיאתה ילזונב ןויתטולג יזוכירו תונקדזהה בצק ןיב רישי רשק םייק
...כ שמשמ ןויתטולג
.יתכרעמ ןלער-יטנא
.(Catalyst) רוטזילטק/זרז
.(Metabolism) םירמוח ףוליח יכילהת רפסמב ףתתשמ
.(Signal Transduction) תותוא תרבעהב ףתתשמ
.(Gene Expression) םינג תואטבתהב קלח לטונ
.תנכותמ םיאת תומב קלח לטונ
.דבכב ידי-לע םילער תקחרה יכילהתב ףתתשמ
.םיאתה ימורק ךרד הנוזת ירמוחו ונימא תוצמוח תרבעהב ףתתשמ
.RNA-ו DNA יקזנ ינפמ הנגהב עייסמ
.םיטיצופמיל לופכישל ינויח םרוג

יתנוזת ףסותכ ןויתטולג
...ןויתטולג ףסות
םילפוטמב תוילכלו דבכל םיקזנ עונמלו םייחה תוכיא תא רפשל יושע
.היפרתומיכב לופיט םירבועה  
.(Heavy Metals) תודבכ תוכתמ ינלער ףוגהמ קיחרמ
.ןושיע לשו לוהוכלא תכירצ רתי לש הליערה םתעפשה דגנ לעופ
.דבכ תלחמב לופיט תעב דבכה לש ומוקישב ליעוהל יושע

תובורק םיתיעל םיחתפמ ןויתטולגב דלומ רוסחמ ילעב םישנא
.םהייח ךשמב םייגולוריונ םיכוביס

ןויתטולגל םייתנוזת תורוקמ

.וירצומו בלח
.תוינבגע
.םיאופקו םיירט תוקריו תוריפ
.הדש-תות
.(Oranges) םיזופת
.המדא-יחופת
.(Beans) תיעועש
.דרת
(1).ודקובא
.(Watermelon) חיטבא
(1) .ךלמ יזוגא
.(Peach) םיקסרפא
.תוילוכשא
.סוגרפסא
.ילוקורב
.רשב
.םיגד
דחוימב םי/רישע(1) 

ןויתטולגב רוסחמ
...ב ואצמי ןויתטולג לש רתויב תוכומנ תומר
.(AIDS) סדייא ילוח םישנא
.(HIV) סדייאה ףיגנ יאשנ
.םינשעמה םישנא

...ל בושח םרוג אוה ןויתטולגב רוסחמ
.דבכב העיגפ
.תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמו המתסא םהב ,האיר תולחמ