תימטולג הצמוח
Glutamic Acid
ןהב ,תורחא ונימא תוצמוח רפסממ ףוגב תזטנוסמ תימטולג הצמוח
(Oxoglutaric Acid) תירטולגוסקוא הצמוחממו ןיניגראו ןיתינרוא ןהב
םינובלח לש ןוציחה קלחב תמקוממ איה .ןימטולג רוצייב תפתתשמו
.םביבס םיאת םע םהלש תידדה הלועפל תעייסמו םימיזנאו

תימטולג הצמוחה ידיקפת
...תימטולגה הצמוחה
.בושח (Excitatory Neurotransmitter) יבצע ךילומכ תשמשמ

רשא תימטולגה הצמוחה לש ינוי חלמ אוה (Glutamate) תמטולג
...שמשמ
.ןורכיזו דומיל רובע בושח (Neurotransmitter) רטימסנרטוריונכ
.אתה לש םירמוחה ףוליח ךילהתב יזכרמ דיקפתב
.(Nitrogen) ןקנח יפדוע תקחרהב

.םינמושו םירכוס לש םירמוחה ףוליח ךילהתב הבושח
.חומ-םדה םוסחמ ךרד ןגלשא תרבעהב תעייסמ
.חומל קלדכ שמשל היושע
.ףוגהמ (Ammonia) הינומאה תקחרה ךילהתב תפתתשמ
.(Prostate Gland) תינומרעה תטולב לזונב ביכרמ הווהמ
.(Epilepsy) היספליפא/הליפנה תלחמ יפקתהל הרושק
יממואה םעטל םהב תיארחאו םיבר םילכאמב תישפוח הרוצב היוצמ
.םינש רפסמ ינפל הלגתהש ישימחה םעטה ,(Umami) יממואה  
לש ומעט :םעטה תשגדה םשל ןוזמ ףסותכ םינוש םילכאמל תפסומ
.(Monosodium Glutamate/MSG) טמטולג םוידוסונומה  

יתנוזת ףסותכ תימטולג הצמוח
...ב לופיטל ליעוהל יושע תימטולג הצמוח לש יתנוזת ףסות
.(Personality Disorders) תוישיא לש תוערפה
.םידליב (Behavior Disorders) תוגהנתה תוערפה

תימטולג הצמוחל םייתנוזת תורוקמ
...תימטולג הצמוח םיליכמ ןוזמה תורוקמ תיברמ

.וירצומו בלח
.ףוע
.םיגד
.(Wheat) הטיח
.םיציב
.רשב

תוליער תועפשהו רתי ןונימ
תליטנ ינפל אפורב ץעוויהל דבכ תלחמ וא תוילכ תלחממ םילבוסה לע
.תימטולג הצמוח ףסות

...ל םורגל לולע תימטולג הצמוח לש הובג ןונימ

.תויגולוריונ תויעב.שאר יבאכ