אבאג - תיריטוב ונימא אמג הצמוח
Gamma-aminobutyric acid - GABA
תימטולג הצמוחמ תזטנוסמ (אבאג רוציקב) תיריטוב-ונימא-אמג הצמוח
דאג םיזנאה לש ותוליעפו B6 ןימטיו לש ותרזעב
יקלח לכב טעמכ הייוצמ איה .(Glutamic Acid Decarboxylase/GAD)
.חומה

אבאגה םידיקפת
...אבאגה
םסוח רשא תיזכרמה םיבצעה תכרעמב ירקיעה רטימסנרטוריונה אוה
התעינמ םשל והנשימל דחא אתמ (Impulses) םיקפד לש םתרבעה  
.(Overfiring) רתי תוליעפ לש  
תותוא לש םתעגה תא ענומ אבאג לוטיסוניאו B3 ןימטיו לש םתרזעב
םיירוטומה םיזכרמל ישפנ חתמ/סרטס לש םירסמו (Anxiety) הדרח  
.חומב  
.חומב םירמוחה ףוליח ךילהתל ינויח

אבאג לש יתנוזת ףסות
...ב לופיטל שמשמ
.ןואכיד
תירלופיב/היסרפיד הינמ תערפה
.(Mnic-Depressive/(Bipolar Disorder)  
.(Seizures) םיסוכרפ
.(Premenstrual Dysphoric Disorder) יתסיו םדק ןואכיד תערפה
.(Anxiety) הדרח
.הנישה רוזחמ רופיש
...לש םירקמב םיינורכ םיבאכ ךוכיש
.תינורגיש םיקרפמ תקלד
.ןותחת בג יבאכ
.תונוש תוביסמ (Neuropathic Pain) יתפוריונ באכ
.(Human Growth Hormone/HGH) החימצ ןומרוה תשרפה דודיע
.(Epilepsy) היספליפא/הליפנה תלחמ
.םד-ץחל רתי
.(Post Herpetic Neuralgia) תיטפרה רתב היגלאריונ

אבאגל םייתנוזת תורוקמ

.(Lentils) םישדע
.האלמ לעוש תלוביש
.םידקש
.המדא-יחופת
.(Oranges) םיזופת
.דרת
.ךלמ יזוגא
.םוח זרוא
.(Rice Bran) ןיבוס ,זרוא
.תוננב
.(Beef Liver) דבכ ,רקב
.ילוקורב
.(Halibut) טובילה/תיטופו (Mackerel) לרקמ דחוימב ,םיגד
.(Wheat Bran) הטיח ןיבוס ,הטיח/(Whole Wheat) האלמ הטיח

אבאגב רוסחמ
...ב שחרתהל לולע ךא ,רידנ אוה אבאגב רוסחמ
.םינובלח תלד הנוזת םיכרוצה םישנא
.(Vegans) םינועבטו (Vegetarians) םינוחמצ

...ב אטבתהל לולע אבאגב רוסחמ

.(Anxiety) הדרח
.הניש ידודנ/תוערפה
.(Panic Disorder) הקינאפ תערפה
.(Irritability) תונבצע/תונזגר
.ןואכיד
יתלבו ריהמ בל בצק
תויצטיפלפ/רידס  
.(Palpitations)  

תוליער תועפשהו רתי ןונימ
...ל םורגל םילולע אבאג לש םילודג םינונימ

.הניש ידודנ.(Anxiety) הדרח