ןיזונרק
Carnosine
ירירשב ,רועב ,בלב ,חומב יוצמו ןידיטסיהו ןינאלאמ זטנוסמ ןיזונרק
תלוכיה תלדגהל תורושק ונממ תוהובג תומר .הביקבו תוילכב ,דלשה
.(ןצמחל םיקוקז םניאש) םייבוריאנא םיעוציב דחוימבו תינפוגה

ןיזונרקה ידיקפת
...ןיזונרק
תוביבס לע תוניגמה תויטנדיסקוא-יטנא תולוכי לש לודג רפסמ לעב
.דועו DNA ,םימיזנא ,םינובלח ,םינמוש לש תוימימ  
ליעפמו רירשה תמקרב (Lactic Acid) בלח תצמוח רוגאל לגוסמ
.םירירש לש םתוצווכתהל םיארחא רשא םימיזנא  
.ינוצמיח קזנ ינפמ םיאתה ימורק לע ןגמ
.רתי ייוריג םהב עונמל ידכ בצע יאתב תשוחנו ץבא יזוכיר תסוומ

יתנוזת ףסותכ ןיזונרק
.ול קקדזהל םילולע םינובלח םיכרוצ םניאש םינועבטו םינוחמצ
לופיטב 100% תב תוליעי תולעב ןניה ןיזונרק לש םייניע תופיט
םדקתמ טקרטקב לופיטב 80%-ו ליגב יולתה ינושאר טקרטק/דוריב  
.ליגב יולתה  
...םשל טרופס תנוזתב שמשמ ןיזונרק 
.תושישת בוכיע  
.ינפוג סרטס םוצמצ  
.םיעצפ לש םתמלחה זוריז  
.(Neurotransmitter) רטימסנרטוריונכ לועפל יושע
.םתוליער תא ךכב ןיטקמו (Heavy Metals) תודבכ תוכתמל רשקנ
.רוע יטמק גיסהל יושע אוה

ןיזונרקל םייתנוזת תורוקמ
.ףוע.וירצומו בלח
.םיגד
.םיציב
.רשב

ןיזונרקב רוסחמ
בקעו םינובלח תכירצ טועיממ האצותכ ררועתהל לולע ןיזונרקב רוסחמ
םירמוחה ףוליח ךילהתב תויועטב תורושקה תודלומ תוערפה רפסממ
.ונימאה תוצמוח לש