תופעוסמ ונימא תוצמוח
Branched-chain amino acids - BCAAs
.ןילאוו ןיצואל ,ןיצואלוזיא לש בוליש ןה תופעוסמ ונימא תוצמוח
.ןוזמהמ ןתלבק אלל דורשל לוכי וניא םדאהש ןוויכ תוינויחכ תובשחנ ןה
ונימא תוצמוח ןה םדאה לש תללוכה ןובלחה תכירצמ זוחא 25 דע 15
תוינויחה ונימאה תוצמוח ךסמ זוחא 40 דע 35 תווהמ ןהו תופעוסמ
.דלשה ירירשב ונימאה תוצמוח לכ לסמ 14%-ו ףוגה ןובלחב

תופעוסמ ונימא תוצמוח ידיקפת
...םניה תופעוסמ ונימא תוצמוח
,(Anti-catabolic) םיילובטק-יטנאו רתויב םיילובאנא/םירירש ינוב
.רירשה קוריפ תא םימלוב םה רמולכ  
.תילובטמ הקע ןמזב דלשה ירירשל בושח קלד רוקמכ םישמשמ

יתנוזת ףסותכ תופעוסמ ונימא תוצמוח
...תופעוסמ ונימא תוצמוח
תוליעפ םיווח רשא םיאטרופס רובעו ובוציעלו ףוגה תיינבל תושמשמ
.תצמואמ תינפוג  
תידבכ היתפולפצנא ילוח טועימב םימוטפמיס םצמצל תויושע
.(Hepatic Encephalopathy)  
רחאל תוששואתהלו (Liver) דבכ תולחמ רפסמב לופיטל תושמשמ
.חותינ  

תופעוסמ ונימא תוצמוחל םייתנוזת תורוקמ
.לכמ רישעה אוה ,םודא רשב
.דאמ םירישע וירצומו בלח
.ןובלח ,הציב
.(Whey Protein) הניבג-ימ ןובלח