תיטרפסא הצמוח
AsparticAcid
הינומא םע תורשקתה ידכ ךות ןיגרפסאל תרמומ תיטרפסא הצמוח
.(Oxaloacetic Acid) תיטצאולסקוא הצמוחמ ןכו (Ammonia)
.חומב דחוימבו ףוגה יבחרב הצופנ תיטרפסא הצמוח

תיטרפסאה הצמוחה ידיקפת
...תיטרפסא הצמוח
דגונה (Neurotransmitter) רטימסנרטוריונכ חומב שמשל היושע
.לבס חכ ךכ קינעמו תושישת  
.(Urea) הארואה רוזחמב (Metabolite) טילובטמ איה
ךופהל היושעו (Gluconeogenesis) תומימחפ רוציי ךילהתב תפתתשמ
.רוסחמ הב שי רשאכ ,(Glucose) זוקולגל תולקב  
.הנירק ינפמו תופורתהמ קלח לש ןתוליערמ דבכה לע ןגהל היושע
.DNA-ו RNA לש םרוצייב תפתתשמ
.תומימחפה לש םירמוחה ףוליח ךילהתב היגרנא רוצייב תעייסמ

יתנוזת ףסותכ תיטרפסא הצמוח
...ב לופיטל שמשל יושע תיטרפסא הצמוח לש יתנוזת ףסות
.(Chronic Fatigue) תינורכ תושישת

תיטרפסא הצמוחל םייתנוזת תורוקמ

.םיטבנ
.הסלומ ,קלס
.לעוש תלוביש
.ודקובא
.סוגרפסא
.םירשב
.(Susage) קינקנ רשב

תיטרפסא הצמוחב רוסחמ
ףוגהמ הינומאה תקחרה תא םצמצי תיטרפסא הצמוח לש תחפומ רוציי
...םיללוכ רוסחמל םינימסת .םדב ותמרב תיילעל םורגיו

.(Fatigue) תושישת.ןואכיד

תוליער תועפשהו רתי ןונימ
...ווחי תיטרפסא הצמוח ףסות םילטונ רשא םישנאה טועימ
.תיגרלא הבוגת
.הז ףסות תליטנ הרוסא תוקינימ וא ןוירהב םישנ לע