ןיגרפסא
Asparagine
לוכי אוה ןכו ןיאטסיצו תימטולג הצמוח ,ןיצילגמ ףוגב זטנוסמ ןיגרפסא
.םימיזנאו B6 ןימטיו םישורד ותריציל .ןוזמ תורוקממ אתב גפסיהל

ןיגרפסאה ידיקפת
דיקפת ול שי םינובלח לש לודג רפסמ תיינבב ינויח אוהש ךכל טרפ
.רכוס םע םינובלח :(Glycoproteins) םיניאטורפוקילג תזטניסב בושח  
,(Signalling) תותיאל םישמשמה םינובלחב בושח ביכרמ הווהמ אוה
.םיבצעה תוצק ןיב עדימ תרבעהלו םיבצעה לש םתוחתפתהל  
ףוגב הליער (Ammonia) הינומא לש םירמוחה ףוליח ךילהתב בושח
.ףוגב (Nitrogen) ןקנח תרבעהל שמשמו  
.ךרוצל םאתהב דבכב ונימא תצמוח תרמה ךילהתב ליעפ
.םיבצעה תכרעמ לשו חומה לש תילובטמה הטילשב ףתתשמ

םייתנוזת תורוקמ

.םיערז
.וירצומו בלח
.(Whey) הניבג ימ
.היוס
.ףוע
.םי-תוריפ
.תוינטק
.םיזוגא
/בלחה ןימובלא
.(Lctalbumin) ןימובלאוטקל  
.םיציב
.רשב
.רקב רשב
.םיגד
.םיאלמ םינגד

ןיגרפסאב רוסחמ
...ל םורתל לולעו רידנ אוה ןיגרפסאב רוסחמ
.תושישת
תוקלדל ,תוינומיאוטוא תוערפה הז ללכב ,ןוסיחה תכרעמ יוכיד
.תושק תויגרלאלו  

תוליער תועפשהו ןיגירפסא לש רתי ןונימ
.ליער תויהל לולע לודג ןונימב ןיגירפסא