ןיניגרא
Arginine
.ןילורטיצמ םירגובמבו ןילורפו ןימטולגמ זטנוסמ ןיניגרא
.(D) יד תרוצבו (L) לא תרוצב :תורוצ 2-ב יוצמ ןיניגרא
םישמתשמ ןכלו םדאה לש הימיכויבה תא רתוי םאות לא תרוצב ןיניגרא
.וב קר

ןיניגראה ידיקפת
...ןיניגראה
.(Ammonia) הינומא ףוגהמ קיחרמ
החימצה ןומרוה תשרפה תא דדועמ אוה .םינומרוה תשרפהל םרוג
.(Growth Hormone)  
סומיתה תטולב תוליעפ תא :תינוסיח תוליעפה תא תסוומ
.םינבל םד-יאת לש םרוציי דודיע ידי-לע (Thymus Gland)  
.(Urea) ןנטש/הארואל (Precursor) אצומ רמוח הווהמ
.םיאתה תקולח ךילהתב ףתתשמ
.םיעצפ אפרמ
.(Nitric Oxide) ןקנח תצומחת רוצייב ףתתשמ

...ב לופיטל שמשל יושע ןיניגרא

.(Congestive Heart Failure) תשדגומ בל תקיפס-יא
.(Growth Hormone) החימצ ןומרוה תשרפה דודיע
.(Intermittent Claudication) ןיגוריסל העילצ
.ןמוש ןובשח-לע םירירש תסמ תלדגה

ןיניגרא יתנוזת ףסות
...ל ליעוהל יושע ןיניגרא ףסות
.(Sperm Motility) ערזה תויתעונת דודיע

ןיניגראל םייתנוזת תורוקמ

ןיניגראב רוסחמ
...ב העיגפל/...ל רושק תויהל לולע רוסחמ

.ףוגב החירפ
.רעיש תרישנ
.םיעצפ יופירב תויעב
.תוריצע
.הדורי ערז תריפס
.(Insulin) ןילוסניא רוציי
.(Glucose) זוקולג רוציי
.םינמושב דבכה לופיט ךרד
.(Fatty Liver) ינמוש דבכ
דבכה לש סיזוריצ/תמחש
.(Hepatic Cirrhosis)  

רתי ןונימ/תוליער תועפשה
...ב אטבתהל תולולע רתי ןונימ/תוליער תועפשה

.השוחת רדעיה
.שאר יבאכ
.הקמסה
.האקה
.הליחב
.ןטב תותיווע
.לושליש