רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
'דח - הננב

11 'דח - תונקדזה
9 'דח - D ןימטיו
תודבכ תוכתמ
תושדח - תודבכ תוכתמ
2 תושדח - לזרב
3 'דח לוהוכלאו ןיי
4 'דח לוהוכלאו ןיי
5 'דח לוהוכלאו ןיי

...ןנעור/בחרוה...
הננב

1 תושדח - לזרב
 'דח + לוהוכלאו ןיי
2 'דח לוהוכלאו ןיי

.