רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
2 תושדח - דלוקוש

2 תושדח - ןפוקיל / הינבגע

4 תושדח - היוס

- ןנעור/בחרוה -
דלוקוש
1 תושדח - דלוקוש

1 תושדח - ןפוקיל / הינבגע
ןפוקיל / הינבגע

3 תושדח - היוס
2 תושדח - היוס
1 תושדח - היוס
היוס